Τα βάσανα του ηλεκτροφωτισμού της Ρόδου

TA BΑΣΑΝΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Εβυθίσθη εις το σκότος το Σάββατον 
κεντρικωτάτη περιοχή της πόλεως

ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ ΗΡΩΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΩΝ

Εβυθίσθη εις το σκότος το παρελθόν Σάββατον ολόκληρος η κεντρικωτάτη περιοχή Μανδρακίου Ρόδου, ως και μέρος της συνοικίας Νεοχωρίου, συνεπεία βλάβης, ως ανεφέρθη των  ηλεκτρογεννητριών της ΔΕΗ. Η περιοχή αυτή, παρέμεινεν εις το σκότος επί μίαν και πλέον ώραν, κατά την διάρκειαν της οποίας διεδραματίσθησαν κωμικοτραγικά επεισόδια εις το Μανδράκι.

Ως αναφέρεται σχετικώς, οι καταστηματάρχαι της Νέας Αγοράς υπέστησαν εκ της διακοπής σοβαράς ζημίας, αναγκασθέντες να κλείσουν τα καταστήματά των, ενωρίς. Επίσης οι εστιάτορες υπέστησαν ζημίας, ως και τα ζαχαροπλαστεία της παραλίας, τα οποία λόγω της διακοπής, εφωτίζοντο μόνον από τας λάμπας ασετυλίνης των καροτσιών των μικροπωλητών.

Εξ’ άλλου ξένοι τουρίστες δειπνούντες εις εστιατόριον, κατώρθωσαν να ολοκληρώσουν το δείπνον των υπό το φως... σπίρτων εν συνεχεία δε με ακρατήτους γέλωτας, ήρχισαν να κρούουν εν είδει καμπάνας τα ποτήρια των, χρησιμοποιούντες προς τούτο πηρούνια.

Ανεφέρθη επίσης ότι μία Γερμανίς μύωψ λόγω του σκότους επέπεσεν επί της εξέδρας της Φιλαρμονικής! Τέλος διεκόπη επί ώραν και πλέον η προβολή του κινηματογράφου “Έσπερος” με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά επεισόδια και να επιστραφούν εισιτήρια. Χθες κατόπιν των ζημιών αυτών, πολλαί καταστηματάρχαι ηναγκάσθησαν να συμβουλευθούν τους δικηγόρους των.

Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ “ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΑΚΟΥΣΙΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΙ”
Υπό της Αστυνομίας Τροχαίας Ρόδου εξεδόθη ανακοίνωσις, διά της οποίας παρέχονται οδηγίαι εις τους οδηγούς αυτοκινήτων, προς αποφυγήν δυστυχημάτων. Εις την ανακοίνωσιν προτρέπονται οι οδηγοί να μη γίνωνται ακουσίως ανθρωποκτόνοι και παρέχεται η διαβεβαίωσις ότι ο τροχονόμος πάντοτε ευρίσκεται παρά τo πλευρο των οδηγών, έτοιμος να δώση τας συμβουλάς του και να προβή εις υποδείξεις.

1602 ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ AI ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ
Χθες την πρωίαν εις άπαντα τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως Ρόδου εγένοντο αγιασμοί, επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους, ολίγον προ του πρώτου μαθήματος εκάστης τάξεως. Κατά σχετικάς πληροφορίας, μέχρι σήμερον ενεγράφησαν εις τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως Ρόδου 1602 μαθηταί εις το Βενετόκλειον 566 μαθήτριαι εις το Καζούλλειον 365 μαθηταί και μαθήτριαι εις την Εμπορικήν Σχολήν και 70 μαθήτριαι εις την Οικοκ. Σχολήν.  Αναμένεται ο αριθμός των μαθητριών θα αυξηθή διά των υποτροφιών που θα χορηγήσουν ο Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου και ο Δήμος Ροδίων.

ΕΙΣ ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ
Από χθες την εσπέραν ήρχισαν εις το Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου αι διδασκαλίαι της νέας σχολικής περιόδου 1959-60.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου συνειργάσθη μετά του Διοικητού της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, επί διαφόρων αγροτικών ζητημάτων της Δωδεκανήσου. Επίσης ο κ. Νομάρχης εδέχθη προέδρους διαφόρων κοινοτήτων και εξήτασε ζητήματα της αρμοδιότητάς των.