Ο Βασιλιάς Παύλος βάπτισε το 12ο τέκνο Λεριού

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒΑΠΤΙΣΕ ΤΟ 12ον ΤΕΚΝΟΝ ΛΕΡΙΟΥ

ΛΕΡΟΣ (Ιδ. ανταπ.). Η Α.Μ. ο Βασιλεύς Παύλος εβάπτισεν ενταύθα, δι’ αντιπροσώπου, το 12ον τέκνον του κ. Γιαννακού. Η βάπτισις εγένετο εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Τριάδος, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ισιδώρου, παρουσία του Δημάρχου κ. Καρανικόλα, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Διοικητού Χωροφυλακής και άλλων επιστημών, ως και πλήθους κόσμου, επλαισιώθη δέ και υπό της Φιλαρμονικής του Δήμου Λέρου.


Η ΔΕΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 
ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ, 30

Σήμερον, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Διευθυντού Νήσων της ΔΕΗ κ. Κοεμτζοπούλου, εν σχέσει προς την ανάγκην ενισχύσεως του ηλεκτροφωτισμού της πόλεως Ρόδου.
Κατά την εν λόγω συνεργασίαν ο κ. Κοεμτζόπουλος υπεσχέθη ότι προς κάλυψιν των αναγκών, θα τεθή κατ’ αυτάς εις λειτουργίαν εν Ρόδω, νέα γεννήτρια δυνάμεως 200 χιλιοβάτ και ούτω ελπίζεται ότι θα αποφευχθούν εις το μέλλον αι διακοπαί ρεύματος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
- Ανηγγέλθη υπό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου ότι κατά τα τέλη του έτους θα έλθη εις Ρόδον ο μουσικός θίασος Καλής-Καλό, διά σειράν παραστάσεων εις το χειμερινιόν δημοτικόν θέατρον. Ήδη ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός έδωσε την συγκατάθεσίν του και πιστεύεται ότι ο θίασος θα έλθη κατά τας παραμονάς των Χριστουγέννων.

-Χθες ανεχώρησαν ατμοπλοϊκώς εκ Ρόδου τα μέλη του Θιάσου Δόξα-Βερώνη-Μανέλλη και του συνθέτου Θεοφανίδη, μετά επιτυχή σειράν παραστάσεων εις την πόλιν μας. Κατά την τελευταίαν παράστασιν του θιάσου, εκπρόσωπος των ηθοποιών ηυχαρίστησε τον κ. Δήμαρχον διά την υποστήριξίν του προς το Θέατρον, ω, και το θεατρόφιλον κοινόν της Ρόδου διά την αγάπην του.

- Υπό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου απεφασίσθη όπως εκτελεσθούν έργα επισκευών και διαρρυθμίσεων εις το χειμερινόν δημοτικόν θέατρον, προς τον σκοπόν όπως τούτο καταστή κατάλληλον δι’ επιμελημένας παραστάσεις, εντός του χειμώνος. Ελπίζεται σχετικώς ότι διά των διαρρυθμίσεων, θα βελτιωθή κατά πολύ η κατάστασις του δημοτικού θεάτρου.

- Ως εγνώσθη, υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη εδόθη υπόσχεσις προς τον γνωστόν Ρόδιον τενόρον κ. Ασπασίαν, διά την χορήγησιν μιας υποτροφίας προς μετεκπαίδευσιν εις Ιταλίαν. Ο κ. Ασπασίας, συγκεκριμμένως πρόκειται να παρακολουθήση μαθήματα εις Σχολήν της Ρώμης, ως έχων αναμφισβήτητον τάλαντον.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ ΥΠΕΡ ΝΕΩΝ ΛΙΜ. ΕΡΓΩΝ

Κατόπιν δημοσιευμάτων εις εφημερίδας, εν σχέσει προς δυσχερείας εις την εξυπηρέτησιν πλοίων εις τον λιμένα Ρόδου, το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας εζήτησε δι’ εγγράφου του πληροφορίας από το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου. Κατά σχετικάς πληροφορίας το Κεντρικόν Λιμεναρχείον απήντησεν ότι πράγματι υπήρξαν δυσχέρειαι, καθ’ ωρισμένας ημέρας, όταν είχαν καταπλεύσει 8 έως 10 ατμόπλοια και μότορσιπς εις τον λιμένα και ότι είναι επιβεβλημένη η εκτέλεσις λιμενικών έργων εις Ρόδον προς αντιμετώπισιν των ηυξημένων αναγκών.

ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΝ
Κατά πληροφορίας, εκ Μεσοχωρίου Καρπάθου ο ιατρός της εν λόγω κοινότητος ανεκοίνωσεν ότι παρουσιάσθη κρούσμα τυφοειδούς πυρετού επί άρρενος ηλικίας 31 ετών.