Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2543

 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Πολυτίμους υπηρεσίας εις την ανασυγκρότησιν της Δωδεκανήσου παρέσχεν από της απελευθερώσεώς της ο εκ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεώργιος Μαυρομμάτης και ως γενικός Γραμματεύς της Στρατιωτικής Διοικήσεως και ως Γεν. Διοικητής επί χρονικόν τι διάστημα. Κατ’ αμφοτέρας τας περιπτώσεις έδειξε την προς την Δωδεκάνησον ιδιαιτέραν αγάπην και ενδιαφέρον του, τα οποία τον συνέδεσαν στενώτατα μετ’ αυτής. Ως συνέπεια του συνδέσμου τούτου επηκολούθησεν η αναγγελθείσα  κατ’ αυτάς υπόσχεσις γάμου του υιού του κ. Γρηγορίου τελειοφοίτου της αρχιτεκτονικής σχολής μετά της Διδος Ντόλης Ι. Οικονομίδου, του διακεκριμένου συμπολίτου μας κ. Ι. Οικονομίδη εμπόρου.
Ο νέος αυτός σύνδεσμος της οικογενείας Μαυρομμάτη προς την Ρόδον μας δεν ήτο δυνατόν ίνα ικανοποιήση όλους και προπαντός τους φίλους των δύο οικογενειών, οι οποίοι εύχονται ταχείαν και την διά του υμεναίου ένωσιν των δύο νεαρών βλαστών των.
Αι οικογένειαι
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΙΧΗ


ΑΦΙΞΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
Αφίκοντο εις Ρόδον 25 φοιτήτριες και φοιτηταί Γερμανικής Σχολής Καλών Τεχνών, προκειμένου να ζωγραφίσουν τοπία της Ρόδου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΩΣΙΑΝ

Ως πληροφορούμεθα, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης θα επισκεφθή συντόμως την Ουγγαρίαν, Γιουγκοσλαβίαν και Τουρκίαν και πιθανώς την Τσεχοσλοβακίαν και Ρωσίαν.
Ο κ. Δήμαρχος θα μεταβή εις Ουγγαρίαν προσκλήσει του Πνευματικού Κέντρου της Βουδαπέστης και εις Τουρκίαν, Γιουγκοσλαβίαν προσκληθείς υπό των εις Αθήνας πρεσβευτών των χωρών αυτών.

 

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΔΙΑ ΚΟΤΤΕΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το Παναμαϊκόν κόττερον “Αλμπατρόζ” προερχόμενον εκ Πειραιώς.
Τούτου επιβαίνουν 24 φοιτηταί και φοιτήτριαι Αμερικανικής Ανωτέρας Σχολής Χαρτογραφήσεως θαλασσών.
Επίσης χθες κατέπλευσεν το Λιβανικόν κόττερον “Μαρία” του οποίου επιβαίνει ο πλουσιώτερος ιδιοκτήτης αεροδρομίων του Λιβάνου κ. Αρίντα.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Κατά πληροφορίας, εκ Λέρου, ο Δήμαρχος της νήσου κ. Καρανικόλας εδήλωσεν εκεί ότι ολόκληρος ο Λεριακός λαός ευγνωμονεί την Κυβέρνησιν και τον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου διά το στοργικόν ενδιαφέρον που επεδείχθη και επιδεικνύεται διά την εν λόγω νήσον.
Ο κ. Καρανικόλας υπεγράμμισεν ότι ουδέποτε έγιναν εις Λέρον  τόσα έργα όσα εφέτος και κατέληξεν ευχαριστήσας τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν, διά τας διατιθεμένας πιστώσεις.


 ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1. Το ειδικόν πλοίον επιστημονικών ερευνών ιχθυολογίας “Γκονιέτς” του οποίου επιβαίνει σοβιετική αποστολή με επικεφαλής τον Υφηγητήν κ. Σακοβέτς, θα πραγματοποιήση επί ένα μήνα επισκέψεις εις το Αιγαίον. Η αποστολή απαρτίζεται από νέους ιχθυολόγους, υδροβιολόγους και υδροχημικούς, οι οποίοι θα προβούν εις μελέτας, εις τα πλαίσια του γεωφυσικού έτους.
Θεωρείται βέβαιον ότι το “Γκονιέτς” θα επισκεφθή και την Ρόδον.