Ιδρύεται σύλλογος Αργυροχρυσοχόων - Ωρολογοπωλών στη Ρόδο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διά της υπ’ αριθ. 275/1959 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Ρόδου ενεκρίθη η εις το οικείον βιβλίον εγγραφή του σωματείου υπό την επωνυμίαν “Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων-Ωρολογοπωλών-Ωρολογοποιών Ρόδου” έδραν έχοντος την Ρόδον και σκοπόν την μεταξύ των μελών αλληλεγγύην και την υποστήριξιν, προστασίαν, πρόοδον των συμφερόντων αυτών.
Εν Ρόδω τη 3 Οκτωβρίου 1959.

Ο πληρεξούσιος δικήγορος
Αχ. Θ. Κωνσταντινίδης

60 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ ΚΑΤΕΚΑΗΣΑΝ ΕΚ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΕΙΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας μας εκ Κω, την παρελθούσαν Τρίτην και ώραν 13.30 εξερράγη πυρκαϊά εις την θέσιν Μεσσαριάς της Κοινότητος Ασφενδιού όπου το αγρόκτημα του κ. Κ. Παρθενιάδη. Κατόπιν προσπαθειών των ανδρών Χωροφυλακής και των ΤΕΧ κατορθώθη η κατάσβεσις αυτής αφού προηγουμένως κατεστράφησαν 60 ελαιόδενδρα, 200 πεύκα και 25 απιδέαι. Τα αίτια της πυρκαϊάς παραμένουν άγνωστα. Ανακρίσεων επελήγθη η Δασική Υπηρεσία.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΣΥΜΗΣ  ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ 30.11.59 ΤΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Διά τηλεγραφήματός της η Νομαρχία προς τον Δήμο Σύμης, έδωσεν εντολήν όπως μέχρι της 30ης Νοεμβρίου απορροφηθούν εξ ολοκλήρου όλαι αι διατεθείσαι διά την Σύμην πιστώσεις, διά της εκτελέσεως έργων προς ανακούφισιν του λαού της νήσου. Ως γνωστόν, εφέτος διατέθησαν διά την Σύμην 1.200.000 δρχ. Εξ άλλου, ο δήμαρχος Σύμης κ. Νικητιάδης εκλήθη υπό της Νομαρχίας, όπως έλθη εις Ρόδον την Τρίτην διά συνεργασίαν μετά του Νομάρχου.

ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΧΘΕΣ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Από της χθες ήρχισαν αι συσκέψεις τας οποίας είχεν υποσχεθή ο κ. Νομάρχης κατά την πρόσφατον έκτακτον Συνέλευσιν της ΕΓΣΔ, προς εξέτασιν διαφόρων γεωργικών θεμάτων του Νομού. Σχετικώς, ως γνωστόν είχε τονισθεί ότι ο  πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής επιδεικνύει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τους αγρότας Δωδεκανήσου.
Η χθεσινή πρώτη σύσκεψις υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου, εγένετο την 1ην μ.μ. μετέσχον δε αυτής ο Διευθυντής Γεωργίας, ο Διευθυντής της ΑΤΕ Ρόδου, ο Τεχν. Επιθεωρητής και ο Επιθεωρητής Συνεταιρισμών.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ
Ως ανεκοινώθη, από αύριον ο κ. Νομάρχης θα αρχίση, περιοδείας ανά τας κοινότητας συνοδευόμενος υπό υπηρεσιακών παραγόντων. Ούτω αύριον Δευτέραν ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή την 9ην πρωινήν το Ασκληπειό, την 11ην το Γεννάδι,την 1ην μ.μ. την Λαχανιά, την 3ην μ.μ. την Κατταβιά και την 5ην μ.μ. τον Μεσαναγρόν. Εξ άλλου την Τρίτην θα επισκεφθή την 9ην π.μ. το Βάτι, την 11ην την Προφύλιαν, την 1ην μ.μ. την Ίστριο, την 3ην μ.μ. την Απολακκιά και την 5ην μ.μ. την Αρνίθαν.

ΝΕΟΝ ΣΚΑΦΟΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (του ανταποκριτού μας).  Εντός του 1960 θα τοποθετηθή νέον, μέγα, πολυτελές σκάφος εις την γραμμήν Δωδεκανήσου, υπό της γνωστής εταιρείας Διοπούλη. Τούτο ανεκοινώθη παρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ανδριανοπούλου.
Εις ερώτησιν εξ άλλου περί της κρίσεως της Ναυτιλίας, ο κ. Υπουργός εδήλωσεν ότι η κρίσις παρουσιάζει κάποιαν ύφεσιν τελευταίως  και ετόνισεν ότι η Κυβέρνησις καταβάλλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά την καλυτέρευσιν της ζωής των ναυτικών. Σημειωτέον ότι το νέον σκάφος της Εταιρείας Διαπούλη θα ονομασθή “Ελλάς”.

Π. ΣΙΤΕΣ