Προκηρύχθηκε η θέση του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης

Στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου, θα επιλεγεί ο νέος περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα η σχετική προκήρυξη μέσω της οποίας καλούνται από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή των υποψηφιοτήτων τους.

Η ανάδειξη του περιφερειακού συμπαραστάτη, θα συζητηθεί κανονικά ως θέμα στη συνεδρίαση του σώματος όπου και θα γίνει μυστική ψηφοφορία, αφού προηγηθεί η κατάθεση των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι αιρετοί που εξελέγησαν σε δήμο και περιφέρεια ή βουλευτές. Η θητεία του συμπαραστάτη θα διαρκέσει όσο και η θητεία της περιφερειακής αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μέχρι πρότινος περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια Νο­τίου Αιγαίου και γενικός γραμματέας του  Πανελλήνιου Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών Φίλιππος Τριομμάτης, θα καταθέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση αυτή καθώς επιθυμεί την ανανέωση της θητείας του.

Η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:
«ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με δήλωση στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου 2019. Η ακριβής ημερομηνία η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pnai.gov.gr.

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.

Ο περιφερειακός συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής.

Ο περιφερειακός συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με φροντίδα των περιφερειακών υπηρεσιών

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Ως περιφερειακός συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του περιφερειακού συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του περιφερειακού συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα δημοσιευτεί σε περίληψη σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες – μία στον Νομό Κυκλάδων και μια στον Νομό Δωδεκανήσου».