Τηλεγράφημα ευγνωμοσύνης στο πρωθυπουργό κ. Καραμανλή για το αεροδρόμιο Καρπάθου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.).
Υπό του Μητροπολίτου Καρπάθου-Κάσου κ. Αποστόλου απεστάλη προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν τηλεγράφημα, διά του οποίου εκφράζονται ευχαριστίαι επί τη μελετωμένη ενάρξει των εργασιών διά την αξιοποίησιν και λειτουργίαν του αεροδρομίου Καρπάθου. Τηλεγραφήματα ευγνωμοσύνης απηύθυνον προς τον κ. Πρωθυπουργόν και οι Δήμαρχοι και κοινοτάρχαι της Επαρχίας.

HΡΧΙΣΕΝ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΕΚ ΔΑΚΟΥ
Εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας ανεκοινώθη ότι εις πολλάς κοινότητας της Ρόδου ήρχισεν η συγκομιδή των ελαιών, αι οποίαι έχουν πέσει εκ των δένδρων, συνεπεία των ανέμων, εξασθενήσεως του μίσχου εκ της ανομβρίας, ή προσβολής εκ πυρηνοτρήτου. Επίσης ανεκοινώθη ότι χάρις εις τα ληφθέντα μέτρα δεν εσημειώθησαν προσβολαί εκ δάκου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΧΙΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου ήρχισεν από χθες περιοδείας ανά τας κοινότητας της Ρόδου συνοδευόμενος υπό υπηρεσιακών παραγόντων προς επιτόπιον εξέτασιν των γεωργοκτηνοτροφικών και γενικωτέρων κοινοτικών ζητημάτων ως είχεν υποσχεθή κατά την πρόσφατον έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου. Ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη χθες τας κοινότητας Ασκληπείου, Γενναδίου, Λαχανιάς, Κατταβιάς και Μεσαναγρού σήμερον δέ θα επισκεφθή τας κοινότητας Βατίου,  Προφύλιας, Ιστρίου, Απολακκιάς και Αρνίθας.

100 ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΕΤΕΣΧΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου ανεκοίνωσεν ότι με μεγάλην επιτυχίαν ελειτούργησε  εις την κοινότητα Παραδεισίου η Σχολή Γεωργικών Μηχανημάτων τα μαθήματα της οποίας παρηκολούθησαν 100 περίπου γεωργοί εκπαιδευθέντες εις την λειτουργίαν των μηχανών. Τα μαθήματα διήρκεσαν επί 10ήμερον. Κατά σχετικάς πληροφορίας, εις Ρόδον θα λειτουργήσουν έτερα δυό σχολεία Γεωργικών Μηχανημάτων.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας).
Υπό της Διευθύνσεως της Σχολής Ηλεκτρομηχανολόγων Καλύμνου ανεκοινώθησαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα οποία έχουν ως εξής:

Aποτελέσματα εισαγωγικών: Βορδόχελας Εμμανουήλ, Γαλουζής Κων/νος, Ζαΐρης Μιχαήλ, Ζαΐρης Νικόλαος, Θωμάς Θεόδωρος, Θωμάς Μιχαήλ, Θεοδοσίου Παντελής, Καρλούζης Ανδρέας, Καλικάζαρος Πανορμίτης, Κρητικός Σπυρίδων, Κουλλιάς Απόστολος, Κασσάρας Ιωάννης, Κλωνάρης Νικολ., Καστελοριζός Γεώργιος, Λελέκης Νικόλαος, Μαΐλλης Βασίλειος, Μαΐλλης Νικόλαος, Τσαγκάρης Δημήτριος, Τρικοίλης Στυλ., Φραζής Παντελής, Χριστοδούλου Ελευθέριος.

Αποτελέσματα Mετεξεταστέων: Eπέτυχον οι εξής: Aλαχιώτης Κλεάνθης, Γλυνάτσης Σκεύος, Καλικάζαρος Σακελλάριος, Καμπούρης Νικόλαος, Κοκκινίδης Κων/νος, Κουλιανός Στέργος, Κουτούζης Σταμάτιος, Μαΐλλης Παντελής, Μάρθας Γεώργιος, Ρηνιός Ιωάννης, Σακαλλέρος Θεόδωρος, Τρικοίλης Νικόλαος.
Ολικαί εξετάσεις: Παστρικός Δημήτριος

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ