Η κλοπή εικόνας από παρεκκλήσιο της Λίνδου το 1959

ΔΙ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΗΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ” 
Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Επιβεβαίωσεν εμμέσως την φήμην
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 5. Ο Εθνάρχης Μακάριος ερωτηθείς, εάν θα ηδύνατο να επιβεβαιώση ή να διαψεύση τάς δημοσιογραφικάς πληροφορίας ότι η συνάντησίς του μετά του πρώην αρχηγού της ΕΟΚΑ θα πραγματοποιηθή εις Ρόδον, την προσεχή Πέμπτην, ο Αρχιεπίσκοπος απήντησε:

“Δεν επιθυμώ να έρχωμαι εις σύγκρουσιν με τας δημοσιογραφικάς πληροφορίας”.

Κατά τας πληροφορίας αυτάς, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα αναχωρήση εκ Λευκωσίας δι’ αεροσκάφους της Ολυμπιακής Αεροπορίας εκτελούντος τακτικήν πτήσιν προς Αθήνας, το οποίον, όμως, καθ’ οδόν, θα προσγειωθή εκτάκτως εις Ρόδον, διά τον Αρχιεπίσκοπον Μακάριον.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Χθες την 6.30 εσπερινήν, επ’ ευκαιρία της Παγκοσμίου Ημέρας του Παιδιού, εδόθη εις την Ροδιακήν Λέσχην διάλεξις της καθηγήτριας κας Ζαχαρίου, με θέμα σχετικόν. Επίσης την πρωΐαν χθες εγένοντο ομιλίαι εις σχολεία και ιδρύματα, εις μεγάλας συγκεντρώσεις παιδιών.  

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ
Με ταχύτατον ρυθμόν ήρχισαν και προχωρούν αι εργασίαι κατασκευής τουριστικού περιπτέρου εις Φιλέρημο Ρόδου. Διά το έργον αυτό διετέθη υπό της Κυβερνήσεως πίστωσις 500.000 δραχμών, δι’ αυτού δέ θα δημιουργηθή ζωηροτέρα κίνησις επισκεπτών των αξιοθεάτων του Φιλερήμου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ 200 ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Διά του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εξ Αθηνών ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντώνιος Καλογιάννης όστις είχεν μεταβή εκεί προ εβδομάδος. Ο κ. Δήμαρχος, κατά την άφιξίν του, εδήλωσεν ότι η Κάλυμνος συμπεριελήφθη εις το πενταετές της Κυβερνήσεως και ότι ήδη υπό του Ε.Ο.Τ. καταρτίζεται μελέτη προς ανέγερσιν του πρώτου Τουριστικού Ξενοδοχείου δυνάμεως 200 κλινών.
Σ.Ν. Αλαχούζος

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χθες την μεσημβρίαν αφίκετο δι’ εκτάκτου αεροπλάνου εις Ρόδον ο Υπαρχηγός του Επιτελείου Αεροπορίας υποπτέραρχος Γερανόπουλος, συνοδευόμενος υπό 5 ανωτέρων αξιωματικών. Ο κ. Γερανόπουλος θα συνεργασθή μετά του Διοικητού του Αεροπορικού Αποσπάσματος Ρόδου κ. Κοτούλια, θα αναχωρήση δέ επιστρέφων εις Αθήνας σήμερον.

ΕΚΛΑΠΗ ΜΙΑ ΕΙΚΩΝ ΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΩΛΗΘΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΣ
Εις τον Σταθμόν Χωροφυλακής Λίνδου ο υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σαββαΐδης Ιωάννης κατήγγειλεν ότι άγνωστοι εισήλθον εντός παρεκκλησίου ευρισκομένου εντός της κοινότητος Λίνδου και αφήρεσαν μία εικόνα διαστάσεων 0,30 χ 0,25. Καθ’ υπονοίας η εν λόγω εικών επωλήθη εις ξένους περιηγητάς.