Συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή του δήμου

Αρκετά θέματα πρόκειται να συζητηθούν αύριομ, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου (11 π.μ.) στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ρόδου. Ειδικότερα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4623/2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019
3. Μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2019

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
57. Έγκριση ή μη ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων Α442/2019, Α443/2019, Α444/2019 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με τις οποίες έγιναν δεκτές τρεις αντίστοιχα προσφυγές και ακυρώθηκαν εγγραφές της προσφεύγουσας εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
58. Συμβιβασμός ή μη του Δήμου Ρόδου με το κ. Γεώργιο Δανά του Στέργου για την αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητό του από αναδυόμενη μπάρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
59. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού δημοτικής ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής κοινότητας Κοσκινού Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/44710/23-8-2019)

60. Καθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου» με προϋπολογισμό 327.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/44243/20-8-2019)
61. Καθορισμός και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού δημοτικής ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής κοινότητας Κοσκινού Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/44638/22-8-2019)
62. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία 13 Σχολικών μονάδων νήσου Ρόδου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/44388/21-8-2019)

63. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία 13 Σχολικών μονάδων νήσου Ρόδου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/44389/21-8-2019)
64. Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωσίας και προεπάλειψης σε αγροτικούς δρόμους στις Τ.Κ. Ασκληπειού – Αρνίθας – Προφύλιας – Ιστρίου και Απολακκιάς»  .
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/44182/20-8-2019)
65. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Αγωνιστικού Χώρου», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/45284/27-8-2019)
66. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην οδό Περνού της Δ.Ε. Αφάντου»  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/49976/18-9-2019)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 67. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α συστήματος 83265) με προσωρινό μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016
(Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/45324/27-8-2019)
68. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α συστήματος 83266) με προσωρινό μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016
(Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/45331/27-8-2019)
69. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού ιγια την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/52797/3-10-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
70. Έγκριση παράτασης διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγου για να καλυφθούν οι ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων έτους 2019 του δήμου Ρόδου Β΄φάση
(Εισήγηση Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων με αριθμ.πρωτ. 2/51020/25-9-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
71. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/52592/2-10-2019).