Στη Ρόδο 50 σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών από το Μάιντς της Γερμανίας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

Χθες ανεχώρησαν διά του ατμοπλοίου εκ Ρόδου οι 50 σπουδασταί της Σχολής Καλών Τεχνών Μάϊντς της Γερμανίας, οι οποίοι παρέμεινον εις Ρόδον επί μίαν εβδομάδα.

Ο καθηγητής της Σχολής κ. Κίχλερ εδήλωσεν απαντών εις σχετικάς ερωτήσεις ότι άπαντες οι σπουδασταί εσχημάτισαν αρίστας εντυπώσεις από την Ρόδον και από τους εν Ρόδω διαμένοντας και εργαζομένους καλλιτέχνας.

Ο κ. Κίχλερ ετόνισε περαιτέρω ότι η Σχολή του θα επισκεφθή ολόκληρον την Ελλάδα και θα προβή εις μελέτας εις όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Τέλος, ο Γερμανός καθηγητής εξέφρασεν ενθουσιασμόν διά την εργασίαν εις το Παρεκκλήσιον του Δημαρχείου Ρόδου.

Ο αφιχθείς ενταύθα γνωστός Δωδεκανήσιος συγγραφεύς κ. Μαγκλής απαντών εις σχετικήν ερώτησιν ετόνισεν ότι τώρα ασχολείται με την επεξεργασίαν μιας σειράς νέων διηγημάτων, τα οποία έχει ετοιμάσει. Ο κ. Μαγκλής, ως γνωστόν, θεωρείται ως ένας εκ των καλυτέρων συγχρόνων Ελλήνων πεζογράφων.

Κατά πληροφορίας εκ Κω, υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου προετοιμάζεται εκεί, εις ειδικήν αίθουσαν, η εγκατάστασις και λειτουργία ενός Αρχιτεκτονικού Μουσείου. Το Μουσείον αυτό ελπίζεται ότι βαθμιαίως θα επεκταθή, ούτως ώστε να συγκεντρώση διάφορα εκθέματα αρχιτεκτονικής από την Κω και από τας άλλας νήσους του Βορείου Συγκροτήματος.

Εντός των ημερών αναχωρούν εκ Ρόδου τρεις Ρόδιοι, οι οποίοι σπουδάζουν ζωγραφικήν και διακοσμητικήν εις Ιταλίαν. Ούτοι, ως αναφέρεται, πέρυσι, κατά την διάρκειαν του πρώτου κύκλου των σπουδών των, διεκρίθησαν άπαντες.

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου καθωρίσθη ως εξής το χειμερινόν ωράριον των καταστημάτων το οποίον άρχεται από 1ης Οκτωβρίου.

Διά υφασματοπωλεία, καταστήματα ειδών Νεωτερισμού, υποδηματοποιεία, δερματοπωλεία, καταστήματα κιγκαλερίας ως και συναφή αυτών από 8.30 π.μ. μέχρι 13ης μεσημβρινής και από 15.30 μ.μ. έως 19 μ.μ. Τα εν λόγω καταστήματα θα παραμένουν κλειστά το απόγευμα εκάστης Πέμπτης το δέ μεσημβρινόν κλείσιμο θα παρατείνεται μέχρι της 13.30 μεσημβρινής.

Αι ώραι ανοίγματος των καταστημάτων χονδικής πωλήσεως καθωρίσθησαν από 7.30 π.μ. μέχρι της 13ης μεσημβρινής και από 16.30 μ.μ. μέχρι της 19.30 μ.μ.

Το χειμερινόν ωράριον των Παντοπωλείων και συναφών θα αρχίση από της 15ης τρέχοντος.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Την παρελθούσαν Δευτέραν εγένετο η θεμελίωσις του νέου προβατοστασίου το οποίον θα ανεγερθή εις τον Γεωργοκτηνοτροφικόν Σταθμόν Καλαμώνος. Η δαπάνη του εν λόγω έργου υπελογίσθη εις 250 χιλιάδας δρχ τας οποίας διέθεσεν το Υπουργείον Γεωργίας εκ των Δημοσίων επενδύσεων.

Ως ανεκοινώθη αι εργασίαι διά την αποπεράτωσιν του έργου θα λήξουν κατά το τέλος τρέχοντος έτους κατά το 1960 δέ προβλέπεται η κατασκευή αιγοστασίου τυροκομείου και λοιπών υδραυλικών έργων.