Η κινηματογραφική εταιρεία Κολούμπια ετοιμάζει αρχαία πόλη κοντά στη Λίνδο

Η ΤΥΧΗ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

ΔΥΟ ΡΟΔΙΟΙ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ 50.000 ΔΡΧ. ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ

Κατά την τελευταίαν κλήρωσιν του Εθνικού Λαχείου εξήχθη ο αριθμός 12.509, ο οποίος κερδίζει 50.000 δραχμάς και είχε πωληθή εις Ρόδον από το Πρακτορείον Γιαμαλή. Ολίγον μετά την κυκλοφορίαν των εφημερίδων με τους αριθμούς, παρουσιάσθησαν οι αγορασταί του Λαχείου. Ούτοι είναι ο διδάσκαλος Δημ. Παγκάς, κερδίσας τα τρία πέμπτα ήτοι 30.000 δρχ. και ο κ. Βασίλειος Χατζηκυριάκος κερδίσας τα δύο πέμπτα, ήτοι 20.000 δραχμάς.

ΚΑΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΕΚ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΟΣ
ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΙΣ ΑΦΡΙΚΗΝ ΔΥΤΗΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΓ/ΛΙΕΙΑΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Δι’ επείγοντος τηλεγραφήματος εκ Τριπολίτιδος προς το Λιμεναρχείον Καλύμνου αναφέρεται ότι την παρελθούσαν Δευτέραν απεβίωσεν, υποστάς σοβαρωτάτην προσβολήν εκ της νόσου των δυτών, ο οθωμανός Αλή Καραμπενολή, κάτοικος Ρόδου.  Ο δύτης ούτος ειργάζετο εις Καλυμνιακόν συγκρότημα κατά τας υπαρχούσας δέ πληροφορίας ήτο νεαρός και είχεν αναχωρήσει διά πρώτην φοράν εφέτος εις Τριπολίτιδα με σπογγαλιευτικόν. Κατόπιν του τηλεγραφήματος ειδοποιήθη το Λιμεναρχείον Ρόδου, το οποίον ανήγγειλε τον θάνατον εις τους οικείους του ατυχούς δύτου.        

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Δ.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Την Κυριακήν αρχίζουν εις Αλεξανδρούπολιν αι εργασίαι του Γ’ Συνεδρίου των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων, παρουσία των Οικονομικών Υπουργών κ.λπ. Εις το Συνέδριον θα αντιπροσωπευθή και το ΕΒΕΔ διά του κ. Λογοθέτη. Εκ των πλέον ενδιαφερόντων θεμάτων είναι το της Κοινής Αγοράς, το θέμα αναπτύξεως της Επαρχιακής βιομηχανίας και το θέμα των εισαγωγών-εξαγωγών.

ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΛΜΑΛΙ
ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ


Κατά πληροφορίας εκ Καστελλορίζου, οι συλληφθέντες αδικαιολογήτως προ ημερών υπό Τουρκικών καταδιωκτικών τρεις Καστελλοριζιοί αλιείς, μετήχθησαν εκ των φυλακών Αντιφύλλου εις τας φυλακάς Ελμαλί Τουρκίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε δυσάρεστον εντύπωσιν εις Καστελλόριζον, δεδομένου ότι εις τας φυλακάς Ελμαλί οδηγούνται οι υπόδικοι οι βαρυνόμενοι με σοβαράν κατηγορίαν, όσοι δε φυλακισθούν εκεί καταδικάζονται εις πολυετείς ποινάς.


ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ Η “ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ” ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΑΡΧΑΙΑΝ ΠΟΛΙΝ
Ως ανεκοινώθη υπό συνεργείων της Αμερικανικής Κινηματογραφικής εταιρείας “Κολούμπια” ήρχισαν αι εργασίαι διά την κατασκευήν αρχαίας πόλεως όπου θα γυρισθή η ταινία “Δέμα Εκπλήξεως”. Η εν λόγω πόλις η οποία εξ ολοκλήρου αποτελείται εκ χαρτονίων ήρχισε να εγκαθίσταται πλησίον της Λίνδου. Επίσης παρομοία πόλις θα εγκατασταθή εις την περιοχήν Φαληρακίου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ “ΑΝΤΑΓΟΡΑ”
Κως (του ανταποκριτού μας). Το νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Αθλ. Συλλόγου Ανταγόρα κατηρτίσθη εις Σώμα ως ακολούθως: Πρόεδρος: I. Mπαλλαλής, Αντιπρόεδρος: Ν. Χατζηδιαμαντής, Γραμματεύς: Ν. Σταματάκης, Ταμίας: X. Φωτόπουλος και Σύμβουλοι: Πισσάρης, Περεζούς, Διαβάσης, Σκουμπουρδής, Αθανασίου.