Προσλήψεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών στην Περιφέρεια

Τρεις ακόμα προσλήψεις ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με απόφαση του  περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για μία θέση ειδικού συμβούλου του αντιπεριφερειάρχη Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, μία θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου και μία θέση Ειδικού Συμβούλου, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναφέρουν τα εξής:
- Πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου σε θέματα Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, υδάτινων πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης, για την κάλυψη.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

- Να κατέχουν Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο  ή δίπλωμα Ε.Α.Π.(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε.(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

- Να είναι Έλληνες πολίτες.

- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

- Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, το είδος του Πτυχίου, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών,  η κατοχή μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

- Πλήρωση μιας   θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, υδάτινων πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης, για την κάλυψη των αναγκών του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

• Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

• Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της Διαχείρισης Περιβάλλοντος

• Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, υδάτινων πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο στο οποίο θα απασχοληθούν.

• Να είναι Έλληνες πολίτες.

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

• Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, το είδος του Πτυχίου και του μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών.

Ο ανωτέρω Επιστημονικός Συνεργάτης  υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του επιστημονικού συνεργάτη μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

- Πλήρωση μίας  θέσης Ειδικού Συμβούλου, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

-  Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

- Να είναι Έλληνες πολίτες.

-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

- Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, το είδος του Πτυχίου, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών,  η κατοχή μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.