Στα 103 εκατομμύρια οι εισπράξεις του δήμου Ρόδου

Στα 188.289.026,26 ευρώ ανέρχονται συνολικά τα έσοδα του Δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2019, τα οποία είναι ισοσκελισμένα με τις δαπάνες, σύμφωνα με τον απολογισμό του εννιαμήνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακεφαλαίωση του απολογιστικού πίνακα εσόδων του οικονομικού έτους 2019, από το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκαν τελικά 166.579.164,12 ευρώ αφού διαγράφηκαν 5.967.861,24 ευρώ. Τελικώς, τα εισπραχθέντα ανήλθαν στο ποσό των  103.216.616,70 ευρώ και το εισπρακτέο υπόλοιπο ανέρχεται στα 63.359.796,27 ευρώ.

Όσο αφορά στις δαπάνες, που επίσης ανέρχονται στο ποσό των 188.289.026,26 ευρώ, τελικώς εντάλθηκαν 56.761,755,21 ευρώ και πληρώθηκε το ποσό των 54.571.510, 46 ευρώ. Το υπόλοιπο πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 2.190.244,75 ευρώ και η αδιάθετη πίστωση στα 145.090.416,66 ευρώ.