Με εντολή του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή προχωράει το πενταετές έργο του λιμένα της Ρόδου

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟ 5ΕΤΕΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ

Η Κυβέρνησις διαθέτει εντός διετίας 32.000.000 δρχ.
Ως ανεκοίνωσε χθες ο βουλευτής κ. Κωτιάδης κατόπιν προσωπικής εντολής του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών εστάλη έγγραφον προς την Λιμενικήν Επιτροπήν Δωδεκανήσου δια του οποίου καθιστάται γνωστόν ότι η επέκτασις του Λιμένος Ρόδου περιελήφθη εις το Πενταετές Πρόγραμμα Επενδύσεων.

Η δαπάνη δια την εκτέλεσιν του έργου προβλέπεται ότι θα ανέλθη εις 50.000.000 δραχμάς, εκ των οποίων η συμμετοχή του Κράτους θα ανέλθη εις 32.000.000 δρχ. Παραλλήλως συνιστάται προς την Λιμενικήν Επιτροπήν όπως εξεύρη το υπόλοιπον ποσόν (18.000.000 δρχ.) από επιτοπίους οργανισμούς ή πόρους.
Το προβλεπόμενον προς εκτέλεσιν έργον περιλαμβάνει την κατασκευήν κρηπιδωμάτων μήκους 400 μέτρων εντός της θαλάσσης εις προέκτασιν του υπάρχοντος κρηπιδώματος του  Εμπορικού Λιμένος.

Σημειωτέον ότι το έργον της κατασκευής του Λιμένος έχει προγραμματισθή υπό της Κυβερνήσεως δι’ εκτέλεσιν εντός δύο οικονομικών χρήσεων.

Δια της εκτελέσεως του έργου του λιμένος η Κυβέρνησις επιδιώκει όπως δοθή η ευκαιρία να εργασθούν άνεργοι Ρόδιοι ενώ παραλλήλως, θα ικανοποιηθή παλαιά επιθυμία του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, συμφώνως προς την οποίαν η Ρόδος πρέπει να καταστή ένας εκ των καλυτέρων λιμένων της Ελλάδος και σημαντικόν λιμενικόν κέντρον της Ανατολικής Μεσογείου.

ΔΙ’ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΓΡΙΒΑΣ
Προχθές την πρωΐαν ανεχώρησεν εκ Ρόδου, δι’ εκτάκτου αεροπλάνου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επιστρέψας εις Κύπρον. Τον Εθνάρχην προέπεμψαν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Τάγαρης, ανώτεροι υπάλληλοι και αξιωματικοί, οι παρεπιδημούντες Κύπριοι και πλήθος κόσμου. Εξ άλλου, την ιδίαν ώραν ανεχώρησεν ατμοπλοϊκώς και ο κ. Γρίβας.

Ο Εθνάρχης αναχωρών ηυχήθη εις τους Κυρίους αγωνιστάς της ΕΟΚΑ καλήν αντάμωσιν εις την Κύπρον, αντήλλαξεν ασπασμόν με τον Μητροπολίτην και εχαιρέτισε δια χειραψίας όλους τους παρισταμένους.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΣ
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Προχθές ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης επραγματοποίησε περιοδείαν ανά την ύπαιθρον της Ρόδου, επισκεφθείς τας κοινότητας Μάσαρη, Αρχαγγέλου, Αφάντου και Καλυθιών και εξετάσας διάφορα ζητήματα των κατοίκων. Ο κ. Κωτιάδης αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας αεροπορικώς θα επανέλθη δε εις Ρόδον την προσεχή Παρασκευήν.


ΘΙΑΣΟΣ ΤΗΣ ΜΠ. ΔΟΞΑ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
Ως πληροφορούμεθα εις Αθήνας ανηγγέλθη ότι κατά τας εορτάς των χριστουγέννων θα επισκεφθή δια σειράν παραστάσεων την Ρόδον Μουσικός θίασος με επικεφαλής την Μπέμπα Δόξα, τον Πλατή και το ζεύγος Τούλας Δημητρίου και Απόλλωνος Γαβριηλίδη.