Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη

 

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος, ο Βασιλεύς Γεώργιος Α’, ο οποίος αγοράζει, το 1871, το κτήμα Τατοΐου, ο πρώτος Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος, μετά την λήξη της θητείας του, απέρχεται εξ Αθηνών. Ένας πρώην υπουργός των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ελλάδα.

Στο Λονδίνο πεθαίνει ένας δεινός Άγγλος ελληνιστής. Το 1899 πεθαίνουν οι μέγιστοι Έλληνες ευεργέτες του 19ου αιώνα, ο Χιώτης Ανδρέας Συγγρός και ο Μετσοβίτης Γεώργιος Αβέρωφ. «Μυριόπλουτοι» Αμερικανοί επισκέπτονται την Αθήνα. Η Τσαρική Ρωσία προσπαθεί να εκτοπίσει τους Έλληνες και να εκρωσίσει την Ορθόδοξη εκκλησία. Και ο μετέπειτα κυβερνήτης της χώρας, ο Ιωάννης Μεταξάς, απέρχεται, με υποτροφία του ελληνικού κράτους, να φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή του Βερολίνου.

Οι ειδήσεις
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 8-5-1871.
Ηγοράσθη κατ’ αυτάς υπό του Βασιλέως ημών το μέγιστον μέρος του εν Μαραθώνι κτήματος Τατόϊ του κ. Σκαρλάτου Σούτσου αντί 300.000 δραχ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 1-6-1871. Αποσυρθέντα τον κ. Τάκερμαν, πρέσβυν της Αμερικανικής Ομοσπονδίας εν Αθήναις αντικαθιστά ο κ. Francis. Ο κ. Τάκερμαν απερχόμενος αφίνει τας καλλιτέρας αναμνήσεις και εν τω τόπω και παρά τω εν Αθήναις Διπλωματικώ Σώματι.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 1-6-1871. Αφίκετο εν τη πόλει μας ο γνωστός Αμερικανός κ. Σεβάρδ, υπουργός των Εξωτερικών των Η.Π.Α. κατά του Εμφυλίου πολέμου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 19-6-1871. Ο περικλεής της Ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος και της περί του Πλάτωνος και των λοιπών εταίρων του Σωκράτους Ιστορίας συγγραφεύς Γρόττιος ετελεύτησεν εν Λονδίνω κατά την 6 ισταμένου άγων το 77 έτος της ηλικίας του, εν ώ έτι ησχολείτο εις άλλην επίσης λαμπράν συγγραφήν περί των έργων και της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους. [...]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 12/24 Φεβρουαρίου 1899. Συσφίγγει την καρδίαν ημών συγκίνησις βαθυτάτη ενώ χαράσσομεν τας γραμμάς ταύτας όπως αγγείλωμεν εις τους αναγνώστας της «Ν. ΗΜΕΡΑΣ» το δυστύχημα όπερ έπληξεν την Ελλάδα. Φιλόστοργον αυτής τέκνον απέθανεν, ο Ανδρέας Συγγρός βληθείς υπό του θανάτου την πρωΐαν ταύτην δεν υφίσταται πλέον. Μετά βραχυτάτην νόσον… παρέδωκε το πνεύμα ο Μέγας Εθνικός Ευεργέτης. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 19/24 Μαρτίου 1899. Οι επιβαίνοντες της «Αυγούστας Βικτωρίας» μυριόπλουτοι Αμερικανοί περιηγηταί αφήκαν εις την αγοράν των Αθηνών κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς περί τας 120.000 φράγκων χρυσών δι’ αγοράν ποικίλων εγχωρίων προϊόντων. Μόνον το γραφείον Κουκ επλήρωσεν εις αμαξηλάτας δι’ εξοχικάς αυτών εκδρομάς περί τας 10.000 δραχ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 23/4 Αυγούστου 1899. Η Κυβέρνησις έλαβεν τηλεγράφημα παρά του εν Αλεξανδρεία πολιτικού πράκτορος κ. Γρυπάρη, εν ώ περιέχεται λεπτομερώς το κείμενον της διαθήκης του Εθνικού Ευεργέτου Γεωργίου Αβέρωφ. Η διαθήκη, αναγνωσθείσα εν εκτάκτω συνεδριάσει του ελληνικού προξενικού δικαστηρίου Αλεξανδρείας έχει ούτω·
Εγκαθιστά ως γενικόν κληρονόμον του τον Γ. Αβέρωφ, βουλευτή Χαλκίδος.
Η περιουσία του αειμνήστου ανδρός ανέρχεται εις 16 έως 17 εκατομμύρια χρυσών φράγκων.
Εκ τούτων κληροδοτούνται εις το ελληνικόν κράτος 5 ½ εκατομμύρια, καθοριζόμενα ως εξής:
2 ½ εκατ. προς κατασκευήν και συντήρησιν πολεμικού πλοίου χρησιμεύοντος ως ναυτική Σχολή των Δοκίμων.
1 εκατ. προς αποπεράτωσιν του Σταδίου.
500 χιλ. φράγκων εις το Ωδείον Αθηνών.
500 χιλ. φράγκων υπέρ της Γεωργικής Σχολής Λαρίσης.
750 χιλ. φράγκων εις την Μετσόβειον Πολυτεχνικήν Σχολήν.
Εξ άλλου κληροδοτεί·
900 χιλ. φράγκων εις την ιδιαιτέραν αυτού πατρίδα Μέτσοβον.
1 1/5 εκατομ. φρ. εις την ελληνικήν κοινότητα Αλεξανδρείας.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 30/11 Αυγούστου 1899. Ο εν Αλεξανδρεία πράκτωρ της Ελλάδος ανήγγειλεν εις την κυβέρνησιν διά του ακολούθου τηλεγραφήματος τα της κηδείας του Γ. Αβέρωφ.

«Η κηδεία του Αβέρωφ ετελέσθη εν μεγάλη μεγαλοπρεπεία, ολόκληρος η ελληνική παροικία και οι αντιπρόσωποι των εν τω εσωτερικώ της Αιγύπτου ελληνικών κοινοτήτων παρίσταντο. Παρέστησαν ωσαύτως ο Επίτροπος της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως και πολυάριθμα διακεκριμένα μέλη των ξένων παροικιών. Τα εμπορικά ελληνικά καταστήματα ήσαν κλειστά, έχοντα ανηρτημένας μεσιστίους σημαίας. Αναρίθμητοι στέφανοι κατετέθησαν. Συμφώνως προς την ημετέραν διαταγήν κατετέθησαν στέφανοι εξ ονόματος του Διαδόχου, της Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τρεις λόγοι εξεφωνήθησαν εις τον ναόν παρά του αρχιδιακόνου των Πατριαρχείων, παρά του αντιπροέδρου της ελληνικής κοινότητος και παρ’ εμού. Γρυπάρης».

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 6/18 Αυγούστου 1899. …Η Ρωσική κυβέρνησις από πολλού ήδη χρόνου καταβάλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν όπως εκρωσίση την εν Τουρκία Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Προς τον σκοπόν τούτον οι Ρώσοι μεταχειρίζονται πάντα τα δυνατά μέσα και κινούσι πάντα λίθον, όπως χηρευούσας πατριαρχικάς έδρας εκλέγονται πάντοτε οι εν τη Ρωσία αφοσιωμένοι και καραδεδομένοι υποψήφιοι, ως συμβαίνει επί παραδείγματι διά τον θρόνον της Αντιοχείας. Επί της Υψηλής Πύλης η Ρωσική πρεσβεία εξασκεί πάσαν πίεσιν μεταχειριζομένη πάντα τα εκβιαστικά μέσα, όσον δύναται τις να φαντασθή, όπως αναγκάζη αυτήν να αποφασίζει υπέρ των ρωσικών συμφερόντων. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 20/1 Σεπτεμβρίου 1899. Επιστέλλουσιν εξ Αθηνών εις την «Γενικήν Εφημερίδα» του Μονάχου τα ακόλουθα «Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος αποχαιρετίζων τους τρεις αξιωματικούς του μηχανικού Παπαβασιλείου, Μεταξά και Στρατηγόν, οίτινες απέρχονται προσεχώς όπως εξόδοις του κράτους τελειοποιηθώσιν εν τη στρατιωτική σχολή του Βερολίνου, είπεν αυτοίς τα εξής· «Η προσγενομένη υμίν τιμή διά της εισόδου σας εις την πρώτην στρατιωτικήν σχολήν της Γερμανίας είναι μεγάλη. Προσπαθήσετε όπως διά της διαγωγής και της επιμελείας σας δεχθήτε άξιοι της τιμής ταύτης τιμώντες τοιούτω τρόπω και το ελληνικόν όνομα […]