Η Ισραηλινή «Μις Τουρισμός» για διακοπές στη Ρόδο - Είχε υπηρετήσει ως λοχίας στο στρατό

Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ “ΜΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΙΓΚΟΓΝΙΤΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΕΙΧΕΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΩΣ ΛΟΧΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (του ανταποκριτού μας). Η Χάγια Στράουχερ, η Ισραηλινή “Μις Τουρισμός”, απεκόμισε από την Ρόδον αρίστας εντυπώσεις.

Τούτο μας εδηλώθη από την ιδίαν ευθύς μόλις επέστρεψεν από την Ρόδον, η οποίαν επεσκέφθη ιγκόγνιτο “Η μις Στράουχερ, η οποία είναι μία ωραιοτάτη κοπέλλα, όταν εξελέγη “Μις Τουρισμός” εις το Ισραήλ εκέρδισεν ένα ταξίδι δι’ οιανδήποτε Μεσογειακήν χώραν, προτίμησε δε να επισκεφθή την Ελλάδα.

Ας σημειωθή ότι η Χάγια Στράουχερ, έχει υπηρετήσει εις τον στρατόν του Ισραήλ επί δυό έτη ως λοχίας.

Π. ΣΙΤΕΣ

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙ’ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον αεροπορικώς ο Εμπορικός Ακόλουθος της εις Αθήνας Αμερικανικής πρεσβείας κ. Τόμας Σκάλλ. Ο κ. Σκάλλ θα έχη ενταύθα συνομιλίας με εμπορικούς παράγοντας, επί διαφόρων εμπορικών ζητημάτων.

ΑΡΧΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡ
Ως ανεκοινώθη το ξενοδοχείον “Ήλιος” από της 31ης τρέχοντος θα διακόψη την λειτουργίαν του, διότι από του πρώτου δεκαημέρου προσεχούς μηνός θα λειτουργήση ως Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων τα μαθήματα της οποίας θα αρχίσουν προ της 15ης Νοεμβρίου. Ως εγνώσθη εις την πρώτην τάξιν της ΣΤΕΡ θα φοιτήσουν 50 σπουδασταί.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙ’ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Αφίκετο εις Ρόδον κατόπιν εντολής του κ. Υπουργού Παιδείας ο Γενικός Επιθεωρητής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου κ. Λυμπερόπουλος, προκειμένου να οργανώση την Τεχνικήν Σχολήν Εργοδηγών, η οποία ως εξηγγέλθη, απεφασίσθη να λειτουργήση από εφέτος εις Ρόδον.
Ο κ. Λυμπερόπουλος ήρχισεν αμέσως ενεργείας.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Σήμερον αναμένεται να επιστρέψει εκ Καρπάθου διά σκάφους της ΘΟΑ ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης προκειμένου να μετάσχη του Συνεδρίου Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
Από της χθες άπαντες οι άνδρες του Λιμεναρχείου, κατόπιν σχετικής διαταγής, φέρουν τας χειμερινάς στολάς των.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ
Κατά την διεξαχθείσαν χθες Β! ημερίδα στίβου και ποδηλασίας εσημειώθησαν τα εξής αποτελέσματα:
100 μ. 1) Γιαλλουράκης (ΑΟΝ) 11” 4.400 μ. 1) Βαλσαμίδης (AΟN) 54”, 4. Επί κοντώ 1) Σκουμπουρδής (ΑΟΝ) 3.10 μ. Μήκος-Γιαλλουράκης (ΑΟΝ) 6.24 μ. Και 3000 μ. 1) Καστρουνής (Δωριέας) 9’48”.
Εις τον αγώνα 4000 μ. πορσουΐτ επρώτευσεν ο Μαρασλή (ΑΟΝ) 6’17”5.