Επιτροπή για την τροποποίηση του οργανισμού της περιφέρειας

Επιτροπή  που θα επεξεργαστεί το σχέδιο τροποποίησης του οργανισμού της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, θα συσταθεί από το περιφερειακό συμβούλιο τη Δευτέρα, στο πλαίσιο συνεδρίασης του σώματος, προς υλοποίηση όσων προβλέπει σχετικός νόμος.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή που θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, θα έχει ως έργο της την αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης, την έρευνα και καταγραφή των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί με σειρά νόμων μετά την τροποποίηση του οργανισμού το 2014 και τη σύνταξη σχεδίου νέου οργανογράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η εισήγηση της γενικής διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας προς το σώμα  αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Τα οικεία περιφερειακά συμβούλια καταρτίζουν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των περιφερειών.

Με τον Οργανισμό καθορίζονται:
α) οι υπηρεσιακές τους μονάδες,
β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελείς
Διευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή Τμήματα, Γραφεία και αυτοτελή Γραφεία),

γ) ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας,
δ) οι θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες,
ε) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

στ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κατηγορίες και οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων,
ζ) η λειτουργία τους.

Οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α` 39), εφαρμόζονται και στο προσωπικό των περιφερειών. Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας.

 Για την τροποποίηση του Οργανισμού ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και παρέχεται η ίδια έγκριση.
Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας των αιρετών οργάνων της περιφέρειας.

Με την απόφαση αριθ. 130/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου και εν συνεχεία με την αριθ.44947/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε η συνολική τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με βάση την μέχρι τότε εμπειρία της διοίκησης από την εφαρμογή του ν.3852/2010, τις ασκούμενες αρμοδιότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό. Έκτοτε με σωρεία διατάξεων οι ασκούμενες από την Περιφέρεια αρμοδιότητες έχουν διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους νόμους 4495/2017, 4445/2016, 4497/2017, 4456/2017. Εκτός των νέων απονεμόμενων αρμοδιοτήτων, διατάξεις νόμων προβλέπουν και στη σύσταση νέων δομών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ε

κτός των νέων αρμοδιοτήτων, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει και ανάλογη τροποποίηση του οργανογράμματος, στη διοίκηση έχουν κατατεθεί και αιτήματα υπηρεσιών με συγκεκριμένες προτάσεις.
Η κατάρτιση του ψηφιακού οργανογράμματος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, κατέδειξε επίσης την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αριθμού των θέσεων αλλά και των ειδικοτήτων  του προσωπικού που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  και η συνολική αναθεώρηση του οργανισμού της Περιφέρειας.  Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 164Α του ν.3852/2010, έργο της οποίας θα είναι η αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης, η έρευνα και καταγραφή των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί με σειρά νόμων μετά την τροποποίηση του οργανισμού το 2014 και η σύνταξη σχεδίου νέου οργανογράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».