Οι προθεσμίες για καταχώρηση στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει ότι, με τις διατάξεις του ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) και εν μέρει η Οδηγία 2018/843/ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των σχετικών νομοθετημάτων, τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής της χώρας θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε εκτέλεση των απαιτήσεων αυτών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) έχει ήδη θέσει σε λειτουργία σχετική διαδικτυακή εφαρμογή για την καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ παράλληλα εκδόθηκε υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19-6-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που ρύθμισε όλες τις διαδικασίες καταχώρισης στο ως άνω Κεντρικό Μητρώο και όρισε τις σχετικές προθεσμίες.

Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιδιαστέλλεται και ξεχωρίζει από την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας.

Μέσα στους υπόχρεους προς καταχώριση περιλαμβάνονται όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίες, σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κλπ.).

Με βάση το ως άνω πλαίσιο, σας υπενθυμίζουμε ότι:

1) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΙΚΕ και Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οφείλουν, βάσει της προθεσμίας που έχει ταχθεί με το άρθρο 8 της ΥΑ 67343ΕΞ, να δηλώσουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 και

2) Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Α.Ε. οφείλουν, βάσει της προθεσμίας που έχει ταχθεί με το άρθρο 8 της ΥΑ 67343ΕΞ, να δηλώσουν μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2019,

τους πραγματικούς δικαιούχους τους στον σχετικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ): https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon.

Η συμμόρφωση εντός των ανωτέρων προθεσμιών είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην διεκπεραίωση της υποχρέωσής σας αυτής, δεδομένου ότι, η μη συμμόρφωση συνεπάγεται αφενός την στέρηση φορολογικής ενημερότητας και αφετέρου την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

Για κάθε νεότερη εξέλιξη επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.