Κοστούμια της Δωδεκανήσου θα εκτεθούν στη Νέα Υόρκη

ΟΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΕΙΣ Ν.ΥΟΡΚΗΝ

Τα καλύτερα εις το είδος των. Μετά την Ν.Υόρκην θα επιδειχθούν ανά την Αμερικήν. Οι Αμερικανοί επιδεικνύουν ζωηρότατον ενδιαφέρον κ.λπ.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι Αμερικανοί θα έχουν την ευκαιρίαν να αποθαυμάσουν περίπου 200 τεμάχια ελληνικής χειροτεχνίας και κοστουμιών, αντιπροσωπευτικά των καλυτέρων εις το είδος των, εκτεθειμένα υπό τας καλύτερας συνθήκας αφ’ ό,τι μέχρι σήμερον.

Μεταξύ των κοστουμιών αυτών, συμπεριλαμβάνονται και πολλά εκ διαφόρων νήσων της Δωδεκανήσου.

Η έκθεσις τιτλοφορουμένη “Ελληνικά Κοστούμια και Είδη Χειροτεχνίας”, οργανούται κατ’ αυτάς εις Ηνωμένας Πολιτείας με περιεχόμενον ευγενώς παραχωρηθέν δι’ έν έτος υπό του εν Αθήναις Μουσείου Μπενάκη. Τα εκθέματα θα παρουσιασθούν το πρώτον εις Νέαν Υόρκην εις αίθουσαν εκθέσεων επί 17 ημέρες. Ακολούθως, η έκθεσις θα περιοδεύση ανά την Αμερικήν, στεναζομένη εκάστοτε εις μουσεία τέχνης των σημαντικωτέρων αμερικανικών πόλεων, την σχετικήν φροντίδα επωμιζομένην υπό του εις Ουάσιγκτων Ιδρύματος Σμιθσόνιον.

Η κυρία Τουρνάκη ανωτέρα υπάλληλος του Ελληνικού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως ήτις προηγουμένως ειργάζετο διά το Μουσείον Μπενάκη, εδήλωσεν ότι η προαναφερθείσα αίθουσα εις Νέαν Υόρκην θα αποτελέση “το πλέον κατάλληλον και πρόσφορον” περιβάλλον διά την παρουσίασιν των εν λόγω εκθεμάτων “Πράγματι” προσέθεσεν αύτη, “η αίθουσα αυτή διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέσα, κατά τρόπον εξαίρετον, διά την προβολήν όλου αυτού του κρυμμένου πλούτου και της ομορφιάς των εκθεμάτων μας.

Η αίθουσα αυτή διαθέτει πολύπλοκον σύστημα φωτισμού, “που περιβάλλει με τα χρυσαφένια, ζεστά, απαλά ή ψυχρά φώτα της όλα τα εκθέματα, έτσι που δεν τα έχει ιδή κανείς επί Μπενάκη”, τονίζει η κυρία Τουρνάκη.

Η Ελληνίς ειδήμων εν προκειμένω εξήρε το ενδιαφέρον το οποίον επέδειξαν διά την έκθεσιν όχι μόνον οι αρμόδιοι Αμερικανοί κρατικοί παράγοντες αλλά και απλοί Αμερικανοί πολίται. Συγκεκριμένως, το προϊόν εισπράξεων εκ του αντιτίμου των επισκεπτών μιας ημέρας προορίζεται διά το Ταμείον της Βασιλικής Προνοίας. Προς τούτο, κατηρτίσθη επιτροπή εξ εκπροσώπων των αρμοδίων αμερικανικών κρατικών υπηρεσιών και απλών Αμερικανών πολιτών, οίτινες αφιερώνουν μέγα μέρος του χρόνου των εις την επιτυχή διοργάνωσιν της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Ο κ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ Κ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ, 22.
Έληξαν αι εργασίαι της Γενικής Συνελεύσεως της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος. Κατά την διεξαχθείσαν ψηφοφορίαν προς εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως εξελέγησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης και ο Πρόεδρος της κοινότητος Καρδαμένης κ. Εμ. Βαληνάκης.  Αύριον οι εκλεγέντες θα συνέλθουν εις συνεδρίασιν προκειμένου να συγκροτηθούν εις σώμα και να αποφασίσουν περί της επιδόσεώς των πορισμάτων της Συνελεύσεως εις την Κυβέρνησιν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης μετά την τακτοποίησιν διαφόρων δημοτικών ζητημάτων έχει αποφασίση να αναχωρήση δι’ επίσκεψιν εις διαφόρους χώρας του Παραπετάσματος, ήτοι εις την Ουγγαρίαν, Τσεχοσλοβακίαν και πιθανώς εις Ρωσίαν. Δεν εγνώσθη εάν ο κ. Δήμαρχος θα επιστρέψη προ του ταξιδίου του εις Ευρώπην εις την Ρόδον, ή εάν θα αναχωρήση αμέσως.

ΠΕΝΘΗ
Πλήρης ημερών, απέθανεν και εκηδεύθη χθες, εν μέσω πολλών ενδείξεων πένθους και συμπαθείας, εκ του Ι.Ν. των Εισοδίων Νεοχωρίου, η εκ Πάτμου σεβασμία δέσποινα
Ευδοκία Τρικεριώτου
Βρατσάλη.

Τα τέκνα, οι εγγοναί και οι λοιποί συγγενείς ευχαριστούν πάντας τους παραστάντας κατά την νεκρώσιμον ακολουθίαν και τους συνοδεύσαντας την μεταστάσαν μέχρι του Νεκροταφείου.