Δύο ακόμα προσλήψεις ειδικών συμβούλων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δύο ακόμα ειδικοί σύμβουλοι θα προσληφθούν στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, καλύπτοντας αντίστοιχες θέσεις με αντικείμενο θέματα υγείας και πρωτογενούς τομέα .

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι σχετικές προκηρύξεις, πρόκειται για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου πτυχιούχου Νομικής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αρμοδίου σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κώστα Μπιζά, και την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου επίσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα Φιλήμονα Ζαννετίδη.

- Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την πρώτη πρόσληψη για το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη υγείας, προβλέπονται τα εξής:

«Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
• Να κατέχουν Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο  ή δίπλωμα Ε.Α.Π.(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε.(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

• Να είναι Έλληνες πολίτες.

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

• Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών,  η κατοχή μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων – Πλατεία Τσιροπινά, 84100, Σύρος σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, και με συνημμένα συγκεκριμένα δικαιολογητικά».

- Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πρόσληψη για το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα προβλέπονται τα εξής:

«Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
- Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

- Να είναι Έλληνες πολίτες.

- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

- Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, το είδος του Πτυχίου, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών,  η κατοχή μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων – Πλατεία Τσιροπινά, 84100, Σύρος σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συγκεκριμένα συνημμένα δικαιολογητικά».