Οι συνθήκες πρόσβασης  για ΑΜΕΑ

Ποσό 25.000 ευρώ θα διαθέσει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων με σκοπό την αξιολόγηση και επιλογή των υφιστάμενων υποδομών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ασφαλούς και ελεύθερης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς για ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια κτήρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της.

Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στο εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ινστιτούτο βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων μεταφορών στο πλαίσιο της δράσης «Νότιο Αιγαίο-προσβάσιμη περιφέρεια» και θα υλοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ αναλαμβάνει:
- Τη δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση προσβασιμότητας των υφιστάμενων υποδομών στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου
- Την επιλογή των καταλληλότερων υποδομών και υπηρεσιών
- Την αξιολόγηση των επιλεχθεισών υποδομών και υπηρεσιών

- Τη συγγραφή έκθεσης παρεμβάσεων/προτάσεων βελτίωσης της προσβασιμότητας στις αξιολογήσιμες υποδομές
- Την επίβλεψη των συνεργείων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Τη διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης.