ΦΛΑΣ  στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2565

 

ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΓΑΥΡΟΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ
Τηλεγράφημα της Λιμενικής Αρχής Αδάμαντος Μήλου προς το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρει ότι το σπογγαλιευτικόν πετρελαιοκίνητον “Μαρία” νηολογίου Καλύμνου αρ. 63, προερχόμενον εκ Τριπολίτιδος Αφρικής εβυθίσθη λόγω κακοκαιρίας 30 μίλια Ν.Δ. της Γαύρου. Το σκάφος κατηυθύνετο εις Σητείαν Κρήτης, οι επιβαίνοντες δε αυτού τέσσαρες άνδρες και ο Κυβερνήτης Μ. Μαμουζέλος διεσώθησαν.

ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Ρ. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο κ. ΦΩΚΑΣ
Προχθές την πρωΐαν εγένοντο εις την Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου αι προαγωγικαί και απολυτήριοι εξετάσεις των σπουδαστών της Σχολής. Τας εξετάσεις παρηκολούθησεν και ο Γενικός Γραμματεύς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Φωκάς, ο οποίος αφιχθείς ενταύθα εξήτασε και διάφορα τουριστικά ζητήματα. Ο κ. Φωκάς ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας προχθές το απόγευμα. Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι αποφοιτήσαντες εφέτος εκ της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ανέρχονται εις 33.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ: Αναμένεται κατ’ αυτάς η έγκρισις παρά της Νομαρχίας μελέτης διά την εκτέλεσιν του έργου επεκτάσεως της προβλήτος Αγίου Γεωργίου. Η δαπάη του έργου αυτού έχει προϋπολογισθή εις 100.000 δραχμάς, δι’ αυτού δε θα εξυπηρετηθούν πολύ οι ναυτικοί και αλιείς της νήσου μας.
ΤΗΛΟΣ: Κατά τας αρχάς του προσεχούς μηνός Νοεμβρίου αρχίζει εις την κοινότητα Λιβαδίων εκτελούμενον, το έργον ανεγέρσεως κτιρίου, εις το οποίον θα στεγασθούν το κοινοτικόν κατάστημα και ο ξενών. Διά της λειτουργίας του ξενώνος των Λιβαδίων, πιστεύεται ότι θα δημιουργηθή ζωηρά κίνησις επισκεπτών και παραθεριστών εις Τήλον, όπου ως γνωστόν, υπάρχει μία εκ των ωραιοτέρων πλαζ της Δωδεκανήσου.
ΛΕΡΟΣ: Απαντώντες εις σχετικήν έκκλησιν οι Λέριοι της Αμερικής, απέστειλαν προς το Γυμνάσιον της νήσου 300 δολλάρια. Το ποσόν αυτό διετέθη δια την κάλυψιν των αναγκών διαφόρων μαθητών απόρων, επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΤΩΣΕΩΣ ΕΞ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΣΙΑΝΝΑ
Την 12ην μεσημβρινήν του παρελθόντος Σαββάτου η Γιαρενάκη Χριστίνα ετών 61 ανελθούσα επί δένδρου ελαίας προς συλλογήν καρπών εις το χωρίον Σιάννα κατέπεσε από ύψους 4 1/2 επί πετρώδους εδάφους με αποτέλεσμα να υποστή θλάσιν του κρανίου. Αύτη εξέπνευσεν επί τόπου.


ΕΙΣ 82.789 ΔΡΑΧ. ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Εις 82.789 δρχ. ανήλθε το μέχρι τούδε συγκεντρωθέν προϊόν του εράνου υπέρ του Ε.Ε.Σ. Αναλυτικώς, αι νέαι εισφοραί είναι αι εξής:
5ον Δημοτικ. Σχολείον Ρόδου 130, 8ον σχολείον 200, 10ον σχολείον 200, 14ον σχολείον 55, Βενετόκλειον Γυμνάσιον Αρρένων 900, Παιδαγωγική Ακαδημία 205, Πρότυπον Παιδαγ. Ακαδημίας 455, Δημοσία Εμπορική Σχολή Ρόδου 480, Πανορμίτειον Γυμνάσιον Σύμης 150, Νήσος Αστυπάλαια 1.438, Κάσος 2.420, Χάλκη 1.125, Μεγίστη 466, Πλατάνια 320, Καλαβάρδα 540, Ψίνθου 720, Ασκληπιού 1.025, Λάρδου 1.200, Ίστριος 240, Καταβιάς 800, Καλυθιών 1.720, Μονολίθου 600, Μαλώνας 1.075, Κρεμαστής 2.388, Βάτι 355, Κρητηνίας 800 και Αφάντου 2.344.

Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Προχθές την 11ην προμεσημβρινήν εδόθη εις το δημοτικόν θέατρον διάλεξις υπό του διοικητού της Τροχαίας Ρόδου, με θέμα «Η πρόληψις του τροχαίου ατυχήματος». Την διάλεξιν, λόγω της βροχής παρηκολούθησαν μόνον οι άνδρες του Τμήματος Χωροφυλακής Ρόδου και μικρός αριθμός οδηγών αυτοκινήτων.