Άρχισαν τα έργα κατασκευής οδού και ανθοκήπων στην Τάφρο του Κάστρου Ρόδου

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας). Προερχόμενοι εκ Κω αφίκετο ενταύθα διά του ατμοπλοίου “Καραϊσκάκης” ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στ. Κωτιάδης. Ο κ. Κωτιάδης ολίγας ώρας μετά την άφιξίν του συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου Καλύμνου κ. Καλογιάννη επιθεώρησε όλα τα υπό του Δήμου εκτελούμενα έργα, εν συνεχεία δε εδέχθη διαφόρους επιτροπάς.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΗΔΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Ήρχισαν τα μαθήματα της Σχολής Εργοδηγών Ρόδου, εις τα κτίρια του “Νηρέως”. Την διεύθυνσιν της Σχολής ανέλαβεν ο κ. Λαχανιάτης το προσωπικόν δε αποτελείται από καθηγητάς και πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών. Η Σχολή διοικείται υπό Επταμελούς Επιτροπής υπό την Προεδρείαν του κ. Δημάρχου εις την οποίαν μετέχουν οι κ.κ. Παπαχριστοδούλου, Καπετανάκης, Ι. Κοζάς, Σοϊχάν,  Τριανταφύλλου και Σαλαχούρης.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
Με γοργόν ρυθμόν ήρχισαν εκτελούμενα τα έργα διαμορφώσεως μέρους της τάφρου του Κάστρου της Ρόδου, μερίμνη της Δημοτικής Τεχνικής Υπηρεσίας. Διά τα έργα ταύτα, διετέθησαν ως γνωστόν 500.000 δραχμαί υπό του Οργανισμού, προβλέπεται δε η κατασκευή οδού και ανθοκήπων εκατέρωθεν αυτής εντός της τάφρου.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, κατόπιν ενεργειών του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη και άλλων ενδιαφερομένων, ο Υπουργός Εργασίας κ. Δημητράτος υπέγραψεν απόφασιν, διά της οποίας επιτρέπεται η αύξησις των μαθητών κατά 10 εις όλα τα τμήματα της Σχολής Μαθητείας Ρόδου. Κατόπιν τούτου, δύνανται να εγγραφούν κανονικώς εις τας Σχολάς οι 10 πρώτοι επιλαχόντες εκάστου τμήματος.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
NIΣΥΡΟΣ: Έληξαν ενταύθα αι εργασίαι κατασκευής της αγροτικής οδού από την πρωτεύουσαν της νήσου μας Μανδράκι, προς την τοποθεσίαν Άργος. Η δαπάνη διά το έργον αυτό είχε προϋπολογισθεί  εις 300.000 δραχμάς. διά της νέας δε οδού θα εξυπηρετηθούν σημαντικαί ανάγκαι της Νισύρου.

ΣΥΜΗ: Από ημερών ευρίσκεται εις Σύμην, μηχανικός της υπηρεσίας, αποσταλείς υπό της Νομαρχίας, ο οποίος παρακολουθεί και εποπτεύει τα εκτελούμενα εις την νήσον μας έργα. Ήδη κατεσκευάσθησαν ενταύθα εις την νησίδα Νήμος δύο δεξαμεναί αρδεύσεως, διά την εξυπηρέτησιν των εκάστοτε αναγκών.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ. Υπό του Δήμου Αστυπαλαίας ανεκοινώθη ότι συντόμως θα εγκατασταθή ενταύθα ψυκτικός θάλαμος, διά την εξυπηρέτησιν των κατοίκων και ιδιαιτέρως των αλιέων, βάσει του προγράμματος του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου. Ο ψυκτικός θάλαμος θα εγκατασταθή εις ανεγερθείσαν ήδη δαπάναις του Οργανισμού οικοδομήν.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Ο Μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος, επραγματοποίησε το Σάββατον και την Κυριακήν ποιμαντορικήν περιοδείαν εις τας ορεινάς κοινότητας των Σπόων και του Μεσοχωρίου. Ο Μητροπολίτης ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν και ωμίλησε προς τους κατοίκους διά πατρικών λόγων.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ: Δαπάναις της Νομαρχίας κατεσκευάσθη εις την προκυμαίαν της κοινότητάς μας μικρά προβλής, διά το πλεύρισμα των μικρών πλοίων. Ούτω θα αποφεύγωνται αι ταλαιπωρίαι των επιβατών κατά τας ημέρας κακοκαιρίας.

ΛΕΡΟΣ: Κατόπιν ενεργειών του Δήμου Λέρου, διετέθη πίστωσις εκ του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου, διά την ενίσχυσιν δι’ ογκολίθων του λιμενοβραχίονος Ξηροκάμπου. Το έργον, ήδη, έχει προωθηθή εις αξιόλογον βαθμόν.