2 Νοεμβρίου 1940, ένα γράμμα από τον Πειραιά στη Νέα Υόρκη

«.....Εκείνη την ημέρα είχαμε ξυπνήσει με σειρήνα, είχαμε μια σειρήνα στην οδό Αγίου Μελετίου ψηλά, και ενώ τις άλλες μέρες ξέραμε ότι εγινοντο γυμνάσια, εκείνη την ημέρα καταλάβαμε ότι είναι πόλεμος, βγήκε ο κόσμος έξω στους δρόμους. Δεν υπήρχαν ραδιόφωνα και τέτοια και ήρθε κάποιος και είπε: Μας κηρύξανε τον πόλεμο οι Ιταλοί… 28η Οκτωβρίου 1940...

 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Ο ευρισκόμενος στον Πειραιά Τάσος Μανούσης από την Κω έστειλε στον αδελφό του και Πρόεδρο της Δωδεκανησιακής Νεολαίας Αμερικής στη Νέα Υόρκη Νίκο Μανούση το ακόλουθο ενθουσιώδες και γεμάτο πατριωτικό παλμό γράμμα, με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 1940:

«Πειραιεύς 2 Νοεμβρ.1940 Αγαπημένε μου αδελφέ Νίκο, Η μεγάλη ώρα εσήμανε. Η στιγμή της απελευθερώσεως της πολυπαθούς πατρίδος μας της Δωδεκανήσου έφθασεν. Οι άσπονδοι εχθροί μας και τύραννοι οίτινες επί 28 ολόκληρα χρόνια μετεχειρίζοντο τα βαναυσότερα και άνανδρα μέσα για να εξοντώσουν και να ιταλοποιήσουν τόσας χιλιάδας αμιγούς Ελληνικού πληθυσμού της μαρτυρικής μας Δωδεκανήσου, αυτοί οι ίδιοι εφαντάσθησαν ότι μπορούσαν να κατακτήσουν και την Ελλάδα. Αλλά κακώς υπελόγισαν και τα βρήκαν μπαστούνια, διότι ο Ελληνικός λαός έδωσε την πρέπουσαν απάντησιν εις τους ανάνδρους και δολοφόνους.

Έδραξε τα όπλα και όχι μόνον κατόρθωσε να αναχαιτίσει την προέλαση των μακαρονάδων, αλλά σε πέντε μέρες εισήλθεν ήδη εις το Αλβανικόν έδαφος καταλαβών σπουδαία στρατιωτικά υψώματα της Κορυτσάς. Ούτω ο Ελληνικός στρατός μας δρέπει νέας σελίδας θριάμβου και δόξης, που προκαλεί τον θαυμασμόν ολοκλήρου του κόσμου. Πήγα στας Αθήνας την πρώτη ημέρα της κηρύξεως του πολέμου και δεν μπορώ να σου περιγράψω Νίκο την αγανάκτησιν, αλλά και την ψυχραιμίαν και τον ενθουσιασμόν του λαού και των προσερχομένων εις τας τάξεις του στρατού. Με την ιδίαν ψυχραιμίαν και ενθουσιασμόν προσήλθε και το αγαπημένο μας αδέλφι ο Στάμος [πρόκειται για τον Ιδιοκτήτη και Διευθυντή Οφθαλμολογικής Κλινικής των Αθηνών και διατελέσαντα αργότερα Βουλευτή Δωδεκανήσου και Υπουργό Υγιεινής Σταμάτιο Κων/νου.

Χθες, Παρασκευή πρωί, ονομάσθη ως και πολλοί άλλοι , Ανθυπίατρος και εκλήθη εις την μονάδα που ανήκει. Κι’ έτσι σήμερον το πρωί στα 7.20 π.μ. τον κατευοδώσαμεν εις τον σταθμόν με μεγάλην συγκίνησιν.
Αι ευχαί όλων μας τον συνοδεύουν. Ο Θεός μαζί του! Καλή Νίκη!»

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Δωδεκανήσιος» της Νέας Υόρκης, αριθ. φύλλου 69, Δεκέμβριος 1940). Από αρχείο Β. Χατζηβασιλείου).  Σταμάτης και Αναστάσιος  Μανούσης στη φωτογραφία.)