Δεν υπάρχουν κενές θέσεις στα δημοτικά σχολεία της Επαρχίας Ρόδου

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΙΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Εις το Λιμεναρχείον συνεκροτήθη σύσκεψις με συμμετοχήν εκπροσώπων του Δήμου, των Πρακτορείων Ρόδου και του Λιμεναρχείου με θέα την μείωσιν των μεταφορικών των αποδοτικών σκαφών, διά την ευθηνοτέραν και καλυτέραν εξυπηρέτησιν των επιβατών των διαφόρων τουριστικών ατμοπλοίων.

Κατά την σύσκεψιν αύτην εξητάσθη το θέμα από πάσης πλευράς και απεφασίσθη κατ’ αρχήν η αναμόρφωσις του τιμολογίου των αποβατικών σκαφών.

Η απόφασις αύτη υπόκειται εις έγκρισιν.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΒΕΔ εζήτησε χθες αφ’ ενός να δοθή περισσότερον κύρος εις το Επιμελητήριον επί περιπτώσεων γνωματεύσεων και αφ’ ετέρου να δίδωνται πλήρη Στατιστικά Στοιχεία εις τας υπηρεσίας αυτού διά την μεθοδικήν εκτέλεσιν διαφόρων εργασιών. Τα αιτήματα αυτά υποβλήθησαν χθες την 4ην μ.μ. προς τον Επιθεωρητήν κ. Αρώνην κατά την διάρκειαν επισκέψεώς του εις τα Γραφείου του ΕΒΕΔ υπό του προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρη.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ως ανεκοινώθη διά του διορισμού των νέων διδασκάλων εις τας δύο περιφερείας Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Επαρχίας Ρόδου, επληρώθησαν άπασαι αι μέχρι τούδε κεναί θέσεις. Εις την Β’ Περιφέρειαν υπάρχουν δύο επιπλέον διδάσκαλοι.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΩΣ: Eντός των ημερών αρχίζουν ενταύθα αι εργασίαι συντηρήσεως του οδικού δικτύου της νήσου Κω, διά της επικαλύψεως αυτού διά λεπτού στρώματος αμμοχαλίκου. Αι εργασίαι πιστεύεται ότι θα περατωθούν προ των μέσων του προσεχούς μηνός Δεκεμβρίου.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ. Δαπάνες του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου αρχίζουν συντόμως εις Κάλυμνον τα έργα επεκτάσεως και συντηρήσεως της οδού Μασσουρίου προς Ιερόν Χωρίον. Διά της οδού αυτής θα εξυπηρετηθούν σημαντικά αι συγκοινωνιακαί ανάγκαι της περιοχής.

ΣΥΜΗ: Η επιτροπή της Ιεράς και θαυματουργού Μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου ανεκοίνωσε ότι την 8ην τρέχοντος θα τελεσθή η καθιερωμένη πανήγυρις επί τη επετείω εορτή. Εις την πανήγυριν, ως τονίζεται θα δοθή ιδιαιτέρα αίγλη εκ της παρουσίας των Μητροπολιτών Ρόδου κ. Σπυρίδωνος και Κεντρώας Αφρικής κ. Κυπριανού, οι οποίοι ευρίσκονται κατ’ αυτάς ενταύθα.

ΛΕΡΟΣ: Πληροφορούμεθα ότι η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου προτίθεται να κατασκευάση εις την αγροτικήν περιοχήν Καμάρας της νήσου μας μίαν υδατοδεξαμενήν αρδεύσεως. Επίσης μικρότεραι δεξαμεναί θα κατασκευασθούν εις τας νησίδας της Λέρου διά την εξυπηρέτησιν των ποιμένων αι οποίοι τας ενοικιάζουν.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Μεταδίδεται εξ Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο κ. Γεώργιος Διακοβασίλης, τέως ύπατος γραμματεύς της εκεί Καρπαθιακής οργανώσεως, ΚΕΠΑ, εδώρησεν 110 δολλάρια υπέρ του ορφανοτροφείου Καρπάθου. Προς τον δωρητήν απεστάλη θερμή ευχαριστήριος επιστολή υπό του Μητροπολίτου Καρπάθου κ. Αποστόλου.

ΠΑΤΜΟΣ: Εκ του Δήμου Πάτμου ανεκοινώθη ότι ο κ. Νομάρχης ενημερώθη επί της ανάγκης εκτελέσεως έργου διαρρυθμίσεως των χειμάρρων Λευκών και Κάμπου, και υπεσχέθη ότι θα καταβληθή προσπάθεια, όπως το εν λόγω έργον, εκτελεσθή σταδιακώς διά κυβερνητικών πιστώσεων.