Στους 2.500 τόνους ανήλθε η παραγωγή ελαιολάδου στα Δωδεκάνησα το 1959

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 1960

ΚΑΤΑ 700 ΚΛΙΝΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΗ Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Εις ποίους ανήκουν τα ανεγειρόμενα 10 ξενοδοχεία

Άνω την 10 νέων ξενοδοχείων ετοιμάζονται εις Ρόδον δια την προσεχή τουριστικήν περίοδον, εκτός των έργων επεκτάσεως του Τουριστικού χωριού “Μίρα Μάρε”. Όλα τα ανεγειρόμενα ξενοδοχεία χρηματοδοτούνται υπό της Κυβερνήσεως, εις τα πλαίσια των προσπαθειών της δια την ενίσχυσιν και ανάπτυξιν του Ροδιακού Τουρισμού.

ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
Εκτός του τουριστικού Χωρίου που ανήκει εις τον κ. Γεράσιμον Πατρονικόλαν, τα λοιπά ξενοδοχεία ανήκουν εις τους Στ. Κατσαράν, Πάολα Νεστορίδου, Νικ. Παπαχριστοδούλου, Άννα Πηλείδου, Ροδιακή Εταιρεία Ξενοδόχων, Γεώργ. Φώκιαλην, Νικολ. Χρυσοστόμου και εις την κοινότητα Λίνδου.
Τα ξενοδοχεία θα είναι Α’ μέχρι Γ’ κατηγορίας, το σύνολον δε των κλινών που θα περιλαμβάνουν είναι 480. Αναλυτικώς, τα νέα ξενοδοχεία θα έχουν έκαστον τα εξής κλίνας:
Κατσαρά 40 κλίνας. Πάολας 70, Παπαχριστοδούλου 38, Πηλείδου 31, Ροδιακή Εταιρεία 87, Τουριστικαί Επιχειρήσεις 182, Φώκιαλη 98, Χρυσοστόμου 24 και Λίνδου 14 κλίνας.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1960
Εκτός αυτών όμως θα γίνουν αι προσθήκαι εις τα ξενοδοχεία του “Αστέρος” και της ΣΤΕΡ και ούτω ο αριθμός των κλινών της Ρόδου κατά το 1960 θα είναι ηυξημένος, κατά 700 περίπου.

ΕΙΣ 2500 ΤΟΝΝΟΥΣ ΑΝΗΛΘΕ ΕΦΕΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ 500 ΤΟΝΝΟΥΣ

Ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, η παραγωγή ελαιολάδου εφέτος εις Δωδεκάνησον βάσει συγκεντρωθέντων στοιχείων, ανέρχεται εις 2500 τόννους. Ο ίδιος ετόνισε ότι μόνον εις την κοινότητα Αφάντου, δια πρώτην φοράν από δεκάδων ετών, εσημειώθη παραγωγή 500 τόννων ελαιολάδου. Εξ άλλου, ετονίσθη ότι εφέτος η παραγωγή ήτο γενικώς ικανοποιητική εις απόδοσιν ελαίου.

Η ΛΙΜΕΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου ησχολήθη κυρίως με το θέμα της αποπερατώσεως του λιμενοβραχίονος Καρπάθου, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ενδιεφέρθη προσωπικώς δια το θέμα και έδωσε σχετικήν εντολήν.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εν σχέσει προς το έργον, ενεκρίθη υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ο τελευταίος συγκριτικός πίναξ, δια την αποπεράτωσιν του λιμενοβραχίονος, ενώ εκλήθη ο εργολάβος που εκτελεί τας εργασίας να αποπερατώση το έργον μέχρι των μέσων Δεκεμβρίου, άλλως θα κηρυχθή έκπτωτος.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ
Χθες την 9ην πρωινήν παρουσία των Τοπικών Αρχών των μελών της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος και αντιπροσωπειών των Σχολείων Κατωτέρας, Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως, έλαβε χώραν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου ετήσιον Αρχιερατικόν Μνημόσυνον των μεγάλων Ευεργετών Μίνωος, Μαρουλίτσας και Δημητρίου Βενετοκλέων. Μετά το πέρας του Μνημοσύνου ωμίλησε ο καθηγητής του Βενετοκλείου Γυμνασίου κ. Πουζουκάκης εξάρας το έργον των Ευεργετών ακολούθως δε κατετέθησαν στέφανοι εις το Μνημείον Των.