Η κυβέρνηση θα στεγάσει 400 οικογένειες του Κάστρου της Ρόδου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΨΑΡΡΕΑΣ ΕΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 400 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ “ΚΑΣΤΡΟΥ”  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΚΛΙΝΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 13. Ο υφυπουργός Προστασίας κ. Ψαρρέας, ο οποίος προ ημερών είχεν επισκεφθή την Ρόδον, ανεκοίνωσεν απόψε ότι η Κυβέρνησις μελετά το θέμα της στεγάσεως των 400 οικογενειών της Ρόδου, αι οποίαι διαμένουν εις την συνοικίαν του Κάστρου της Πόλεως.

Ο κ. Υφυπουργός ανεκοίνωσεν επίσης ότι απεφάσισε την ενίσχυσιν του Νοσοκομείου Ρόδου διά 50 νέων κλινών, ούτως ώστε αι κλίναι του Νοσοκομείου να αυξηθούν εις 200. Επίσης εις το Νοσοκομείον θα λειτουργή Τράπεζα αίματος και θα βελτιωθή γενικός ο επιστημονικός εξοπλισμός αυτού.

Παρόμοιαι βελτιώσεις θα γίνουν και εις τα Νοσοκομεία Κω και Καλύμνου. Ως γνωστόν κατά την ενταύθα παραμονήν του ο κ. Υφυπουργός επεθεώρησεν όλα τα Ιδρύματα και προήδρευσε συσκέψεως με συμμετοχήν του Νομάρχου, των βουλευτών κ.κ. Κωτιάδη και Χαρίτου κ.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΝΕΚΡΟΝ ΝΑΥΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Το κεντρικόν λιμεναρχείον ειδοποιήθη ότι επί του Ελληνικού Φορτηγού “Ελληνικόν Κύμα” εφονεύθη προφανώς εξ ατυχήματος εν μέλος του πληρώματός του. Το εν λόγω πλοίον θα προσεγγίση (αύριον 14/11) εκτάκτως εις τον λιμένα μας προερχόμενον εξ’ Αλεξανδέττας και προοριζόμενον δια Αμερικήν προκειμένου να αποβιβάση τον νεκρόν. Επί του πλοίου θα ανέλθωσι προς διενέργειαν ανακρίσεων ο Κεντρικός Λιμενάρχης και ο Υπολιμενάρχης.
Εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

Η ΡΟΔΙΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΟΠΟΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟΝ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΩΝΑ

Η διαδρομή, Τα γουρουνόπουλα της σούβλας, τα καλύτερα κρασιά, απονομή βραβείων κ.λπ.
Μία πρωτότυπον διά την Ρόδον εκδήλωσιν, έχει οργανώσει ο Φυσιολατρικός Όμιλος, δι’ αύριον Κυριακήν, εις την Έμπωνα, το ορεινόν χωρίον της Κεντρικής Ρόδου, εις το οποίον διατηρείται ευλαβικά η παράδοσις.

Πρόκειται διά την εορτήν του κρασιού, η οποία θα διαρκέση καθ’ όλην την ημέραν της Κυριακής και κατά τας προβλέψεις, θα συγκεντρώση πλήθη Ροδίων, ενδιαφερομένων είτε δια συμμετοχήν εις τους πρωτοτύπους διαγωνισμούς, είτε δια παρακολούθησιν του προγράμματος του φυσιολατρικού ομίλου Ρόδου. Και το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικώς ενδιαφέρον.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η εκκίνησις των λεωφορείων πούλμαν εκ Ρόδου θα πραγματοποιηθή την 8.30 προωινήν της Κυριακής, υπό οιασδήποτε καιρικές συνθήκες, η διαδρομή δε θα δώση αφορμήν εις πολλούς ρωμαντικούς να θαυμάσουν την φύσιν της Ρόδου και την εναλλαγήν χρωμάτων και σχημάτων.

Εις την κοινότητα της Έμπωνας, η οποία θα είναι εορταστικώς στολισμένη, θα υποδεχθούν τους επισκέπτες αι τοπικαί αρχαί, εκπρόσωποι του Οργανωτού Φυσιολατρικού Ομίλου και νεάνιδες της κοινότητος με τας χαρακτηριστικάς ενδυμασίες των, αι οποίαι συνήθως προκαλούν το ενδιαφέρον όλων των ξένων τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται τη Ρόδο. 
 

Η ΚΡΑΣΟΚΑΤΑΝΥΞΗ
Αμέσως μόλις φθάσουν οι εκδρομείς θα αρχίση το ψήσιμο χοιριδίων εις τας σούβλας, περί την 11ην δε μεσημβρινήν θα αρχίση ο διαγωνισμός κρασοκατανύξεως, ως επωνομάσθη διά την ανάδειξιν πρωταθλητού εις την οινοποιίαν.

Ο διαγωνισμός αυτός προκαλεί ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι δεν θα λείψουν αι κωμικαί καταστάσεις. Διά τον διαγωνισμόν αυτόν, ως και διά την όλην εξυπηρέτησιν των εκδρομέων, διατίθεται οίνος της Έμπωνας αποκλειστικώς. Επίσης το πρόγραμμα προβλέπει βράβευσιν του καλύτερου σπιτικού οίνου της Έμπωνας, και απονομήν επαίνων και το απόγευμα θεαματικούς τοπικούς χωρούς από ομίλους χορευτών και χορευτριών της κοινότητος.

Γενικώς η εορτή, αυτή παρουσιάζει αξιόλογα στοιχεία επιτυχίας, προβλέπεται δε ότι η συμμετοχή Ροδίων εις την εκδήλωσιν αυτήν θα γίνει εκπληκτικήν.