ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2582


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ
Ο δήμαρχος θα προσφέρη εις την Γιοβάνκα
δώρον εκ μέρους του Ροδιακού λαού

Η προσφορά του δώρου θα γίνη εις την νήσον Mπριόνι;
Δώρον εκ μέρους του λαού της πόλεως Ρόδου θα προσφέρη ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης εις την πρώτην κυρίαν της Γιουγκοσλαβικής λαϊκής Δημοκρατίας, ήτοι εις την καν. Γιοβάνκα Τίτο.
Η πληροφορία μετεδόθηε υπό του ιδίου του δημάροχυ Ρόδου κ. Πετρίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, περιοδεύει κατ’ αυτάς εις διαφόρους χώρας του Παραπετάσματος προς μελέτην των μεθόδων τεχνικής Εκπαιδεύσεως.

ΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ
Κατά σχετικάς πληροφορίας το δώρον του λαού της Ρόδου προς την Καν Τίτο θα είναι μια στολή της Έμπωνας, η οποία τόσον ήρεσεν εις την σύζυγον του Γιουγκοσλάβου ηγέτου κατά την ανοιξιάτικην εις Ρόδον άφιξίν της μετά του στρατάρχου διά της θαλαμηγού “Γκάλεμπ”.
Κατά αυτάς πληροφορίας, η στολή αύτη, την οποίαν έχει παραλάβει ο κ. Δήμαρχος μαζί του, είναι ραμένη με εξαιρετικήν τέχνην, έχει κεντηθεί με ιδιάζουσαν επιδεξιότητα και τα υλικά της είναι υφάσματα και κλωσταί αρίστης ποιότητος.
Δέον να σημειωθεί ότι η κ. Γιοβάνκα Τίτο είχε δώσει προθύμως τα μέτρα του σώματός της όταν αφού εξέφρασε τον θαυμασμόν της διά την στολήν της Έμπωνας, ο κ. Δήμαρχος της υπεσχέθη ότι ο Δήμος Ρόδου θα της προσφέρει μίαν στολήν.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τέλος, αναφέρεται ότι την στολήν αυτήν θα προσφέρη ο κ. Δήμαρχος εις ειδικήν τελετήν εν Γιουγκοσλαβίαν και πιθανώτατα, εις την νήσον Μπριόνι, όπου συνήθως διαμένει το ζεύγος Τίτο.

ΓΑΜΟΙ  
Γεώργιος Μαρτίνης, Ερμιόνη Ασκητού ενυμφεύθησαν. Θερμά συγχαρητήρια.

Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ ΘΑ ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ   
Ο ευρισκόμενος εις Αθήνας διάσημος παραγωγός κ. Κάρλ Φόρμαν ο οποίος θα γυρίση εις Ρόδον τα “Κανόνια του Ναβαρόνε” εδήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από τας διευκολύνσεις αι οποίαι του παρεσχέθησαν υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως.  Ούτος προσέθεσε ότι ο πρωταγωνιστής Γκρέγκορυ Πεκ θα αφιχθή εις Ρόδον μετά της συζύγου του και των τέκνων του κατά το α! Δεκαήμερον του Ιανουαρίου.

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΗ  ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
Ανεκοινώθη ότι το “γύρισμα” του φιλμ “Φθινόπωρο στη Ρόδο” ανεβλήθη διά την προσεχή Άνοιξη, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που επικρατούν εις Ρόδον.
Η ταινία αυτή θα είναι Αυστραλοελληνικής παραγωγής.


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
Προχθές διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέφων εις την έδραν του, ο Μητροπολίτης Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλαίας κ. Ισίδωρος.

ΥΜΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
Εις την Ισπανικήν εφημερίδα “Σεμάνα” εδημοσιεύθη εξαιρετικώς ενδιαφέρον άρθρον, σχετικόν προς την Πάτμον, την οποίαν επεσκέφθη συνεργάτης της. Εις το άρθρον εξαίρεται η σημασία της νήσου από πλευράς ορθοδόξου ιστορίας και υπογραμμίζεται ο θρησκευτικός πλούτος της εκεί Ιεράς Μονής. Τέλος τονίζεται ότι εις την νήσον αυτήν ο Απόστολος Ιωάννης, εις μεγάλην ηλικίαν, υπηγόρευσε την Αποκάλυψίν του.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ
Το Υπουργείον Εμπορίου απέστειλε προς το Εμποροβιομηχανικόν Επιμελητήριον Δωδεκανήσου το ακόλουθον τηλεγράφημα.
Όσπρια και λοιπά σποροειδή προς βρώσιν υπόκεινται φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς άρθρου 3 παρ. 4 Βασιλικού Διατάγματος 6 έως 3/1959.


600 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου σήμερον ευρίσκονται ενταύθα 600 ξένοι τουρίσται, φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως.