ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2584

ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Μεγαλοπρεπώς εορτάσθη ο Ταξιάρχης Μιχαήλ εις Ιμπραημίαν Αιγύπτου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του Ιδ. Ανταποκριτού μας).
Την Κυριακήν 8 Νοεμβρίου 1959 εις τον Ιερόν Ναόν Ταξιαρχών της Ελληνικής Κοινότητος Ιμπραημίας η παροικία των Συμαίων ετέλεσε δοξολογίας πρωτοστατούντων των Μητροπολιτών, Νουβίας Συνεσίου και Νοτίου Αφρικής Παρθενίου. Την 11 π.μ. εγένετο εις τον περίβολον του ναού η περιφορά της Εικόνος του Ταξιάρχου Μιχαήλ Πολυούχου της νήσου Σύμης και της Επαρχίας της Ιμπραημίας, ακολουθούντων εκτός των Μητροπολιτών και του Ιερού κλήρου ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις Αλεξανδρείαν κ. Θεόδωρος Μπαίζος και Κα Μπαίζου, ο πρόξενος κ. Σόλων Κοντουμάς μετά της σεβαστής μητρός του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιμπραημίας κ. Γεώργιος Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Συμαϊκής Αδελφότητος κ. Γεώργιος Δημ. Κλήμης και σύσσωμα τα συμβούλια κοινότητος Ιμπραημίας και Συμαϊκής Αδελφότητος.

Την εσπέραν της ιδίας ημέρας ο Πρόεδρος της Συμαϊκής Αδελφότητος κ. Γεώργιος Δ.Κλήμης μετά της συζύγου του Κας Μαργαρίτας εδεξιώθησαν εν τω οίκω των μετά της ολομελείας του διοικητικού συμβουλίου του Μητροπολίτου κ. Συνέσιου τους προξένους και τον Πρόεδρον της Ελληνικής κοινότητος Ιμπραημίας. Κατά την πρότασιν ο Πρόεδρος κ. Γ. Κλήμης ηυχαρίστησε θερμώς εκ μέρους του διοικητικού Συμβουλίου της Συμαϊκής Αδελφότητος τους προσκεκλημένους δια την μεγάλη τιμήν ή εις του εγένετο καίδια τας πολλαπλάς των εξυπηρετήσεις δια την παροικίαν των Συμαίων και δραττόμενος της ευκαιρίας παρεκάλεσεν τον κ. Γενικόν Πρόξενον, όπως θέση υπό την αιγίδα του την χοροεσπερίδα της Συμαϊκής αδελφότητος ήτις θα δοθή εις τας 12 προσεχούς Δεκεμβρίου, την οποίαν και ευγενώς απεδέχθη.
Γ.Κ.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΑΒΑΡΟΝΕ
Αφίκετο εις Ρόδον αεροπορικώς ο εκ των Διευθυντών της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Εταιρίας “Κολούμπια” κ. Φόουν προκειμένου να παρακολουθήση την προεργασίαν δια το γύρισμα της πολεμικής ταινίας τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Επίσης ευρίσκονται εις Ρόδον 10 Τεχνικοί της εν λόγω Εταιρίας.

ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
Χθες συνήλθον εις σύσκεψιν τα μέλη του σωματείου εργατοτεχνιτών συνεργείων του Δήμου ο «Αρχιμήδης» και απεφάσισαν την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως δια την εκλογήν Νέου Προεδρίου ούτως ώστε να λειτουργή και πάλιν το Σωματείον καλώς ανταποκρινόμενον εις τας ανάγκας των μελών.

ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΟΥ
Υπό του ΕΟΤ ανεκοινώθη, ότι επρογραμματίσθη η ανέγερσις Ξενοδοχείου δυνάμεως 30 κλινών εις την Κοινότητα Λίνδου. Αι εργασίαι θα αρχίσουν συντόμως.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ 30 ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη την 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. αναχωρούν εις Αυστραλίαν 30 περίπου νεάνιδες εκ Ρόδου προκειμένου να εργασθούν ως υπηρέτριαι. Αι εν λόγω νεάνδιες ως γνωστόν έχουν εκπαιδευθή καταλλήλως εις Οικοκυρικήν Σχολήν ιδρυθείσαν προς τούτο.


Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑΓΟΡΑ-ΔΩΡΙΕΩΣ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟ-ΠΟ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο ποδοσφαιρικός αγών του Δωδεκανησιακού Πρωταθλήματος α’ κατηγορίας μεταξύ Διαγόρα-Δωριέως περιελήφθη εις το δελτίον ΠΡΟ-ΠΟ της 29ης Νοεμβρίου.

16 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΗΣΟΥΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
Δι’ επιστολής των προς την εφημερίδα μας 16 μικραί οδηγοί (Πουλάκια) της Πενσακόλα της Φλωρίδος ζητούν να ανταλλάξουν αλληλογραφίαν Ελληνιστί ή Αγγλιστί με μικράς οδηγούς της Ρόδου ηλικίας 8-10 ετών εις τα πλαίσια της διεθνούς φιλίας. Από μέρους των Ελληνίδων οδηγών δεν θα υπάρξουν έξοδα διότι θα αποσταλούν χάρτης, γραμματόσημα κ.λπ. δια την έναρξιν της αλληλογραφίας.
Επιθυμούν να γνωρίσουν ήθη και έθιμα, εορτάς, θρησκευτικά θέματα και να ανταλλάσσουν δωράκια, εικόνας κ.οπ.
Η Διεύθυνσίς των είναι:
Mrs
Stella Kritselis
222 Carolyn Way
Βrentwood Park
Pensacola Florida
USA