ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατον 21 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2586

 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΕΣΧΕ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ως ανεκοινώθη ο ευρισκόμενος εις Αθήνας Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου μετέσχε συσκέψεως εις τα Γραφεία του ΕΟΤ κατά την οποίαν εξητάσθησαν διάφορα τουριστικά θέματα της Δωδεκανήσου.
Ο κ. Νομάρχης αναμένεται να επιστρέψη σήμερον διά του αεροπλάνου της γραμμής. 


ΤΡΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΤΟΣ

Ως μας ανεκοίνωσε χθες ο Πρόεδρος του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Ρόδου “Ερμής” υπό της ΕΛΠΑ ενεκρίθη το πρόγραμμα αγωνιστικής κινήσεως για το προσεχές έτος. Εις το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τρεις αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν εις Ρόδον με διεθνή συμμετοχήν. Οι αγώνες είναι το Σιρκουΐ Φερμέ εντός της πόλεως Ρόδου, η ανάβασις Φιλερήμου και το Ράλλυ Ρόδου το οποίον κατά σχετικάς πληροφορίας θα είναι δυσκολώτερον του διεξαχθέντος τον παρελθόντα Αύγουστον.
Επειδή και οι τρεις αγώνες θα διεξαχθούν εντός των πλαισίων των διεθνώς κανονισμών αυτοκινήτου και με διεθνή συμμετοχήν περιελήφθησαν εις το πρόγραμμα της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Αι ημερομηνίαι τελέσεως των τριών αγώνων θα ορισθούν υπό του “Ερμή” Ρόδου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας υπό του Ομίλου Ρόδου μελετάται το θέμα της διοργανώσεως Δωδεκανησιακού Πρωταθλήματος. 

 

ΕΞΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΤΑ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ”

Ως ανεκοινώθη προχθές ο εκ των Διευθυντών της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Εταιρίας “Κολούμπια” κ. Φόουν συνοδευόμενος υπό τεχνικών επραγματοποίησε τον γύρον της νήσου διά σκάφους της Θαλασσίας Οικονομικής Αστυνομίας (ΘΟΑ) προκειμένου να εξεύρουν καταλλήλους παραλίας διά να εκτελέσουν στρατιωτικές αποβάσεις διά το φιλμ τα “Κανόνια του Ναβαρόνε”. 
Ο κ. Φόουν ως εδήλωσε είναι πλήρως ικανοποιημένος διά τας παραλίας κατά σχετικάς δε πληροφορίας προεκρίθησαν του Φαληρακίου, Λίνδου και Αρχαγγέλου. Εφ’ όσον μελετάται η πραγματοποίησις εις την νήσον μας των αποβάσεων, ως προβλέπεται εις το φιλμ, ενισχύεται η πληροφορία ότι θα αφιχθούν εις Ρόδον μονάδες του Ελληνικού Στρατού.

 

ΔΥΝΑΜΕΩΣ 100 ΚΛΙΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΞ ΤΟΥ “ΗΛΙΟΣ”

Ως ανεκοινώθη η δημοπρασία διά την ανέγερσιν της νέας πτέρυγος του ξενοδοχείου “Ήλιος” της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων θα λάβη χώραν την 3ην Δεκεμβρίου.
Ως ανεκοινώθη η νεά πτέριξ θα είναι δυνάμεως 80 έως 100 κλινών. Ούτω η δύναμις του ξενοδοχείου θα ανέλθη εις 170 έως 190 κλίνας.
Εν τω μεταξύ εις την ενταύθα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων θα φοιτούν από του τρέχοντος έτους μόνον νέες δεδομένου ότι θα λειτουργήση Σχολή εις Κιφισιάν μόνον διά τους νέους.
Εις την Σχολήν Ρόδου θα φοιτήσουν εφέτος 95 νέες.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΟΣ
ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛ. ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Υπό του Λιμεναρχείου της νήσου μας εγνώσθη ότι συμφώνως προς τηλεγράφημα εκ Τριπολίτιδος  απέπλευσαν εκείθεν κατευθυνόμενα προς Κάλυμνον, άπαντα τα σπογγαλιευτικά σκάφανδρα. 
Εκ παραλλήλου εγνώσθη ότι υπολείπεται ο κατάπλους εννέα σπογγαλιευτικών άτινα δεν κατέπλευσαν μέχρι της στιγμής.