Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει o
Αντώνης Ν. Βενέτης

 

Η πρώτη δημοσιευόμενη «είδηση» του παρελθόντος έχει αλιευθή από την εφημερίδα «Ελληνικά χρονικά», η οποία εξεδίδετο κατά τη διάρκεια του αγώνος στο Μεσολόγγι, με συντάκτη τον νεαρό Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.

Αναφέρεται στην άφιξη στα Ελληνικά νερά του αιγυπτιακού στόλου μ’ επικεφαλής τον Ιμπραήμ Πασσά (1789 – 1842), γιο του Κυβερνήτη της Αιγύπτου Μοχάμετ Αλή, με σκοπό να καταπνίξει την ελληνική Επανάσταση.

Ακολουθούν «ειδήσεις» αναφερόμενες στο έτος 1850 και ο εις την είδηση της 20.2.1850 χαρακτηριζόμενος ως «περινούστατος» είναι προφανώς ο εκ Τζουμέρκων καταγόμενος και πρώτος κοινοβουλευτικός Πρωθυπουργός της χώρας, Ι. Κωλέττης (31.8.1847), ευφυέστατος μεν, αλλά ο θεμελιωτής της κομματοκρατίας και του ρουσφετιού στην Ελλάδσα. Πρωθυπουργός της χώρας, από 12.12.1849 μέχρι 16.5.1854, ήταν ο Αντώνιος Κριεζής. Η «είδηση» της 6.10.1850, η οποία αναφέρεται στους Έλληνες του Μάντσεστερ της Αγγλίας, οι οποίοι συνδράμουν γενναίως εις την ανέγερση του κτιρίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένας Καβάφης, ο οποίος πρέπει να είναι ο θείος του μέγιστου ποιητή του νεώτερου Ελληνισμού, Κων/νου Καβάφη, Γεώργιος Καβάφης, ο αδελφός του πατέρα του Πέτρου Καβάφη. Ξεχωρίζει επίσης η «είδηση» της 25.11.1850 κατά την οποία ο γενναιόδωρος Απόστολος Αρσάκης αναλαμβάνει την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στο οποίο στην εποχή μας στεγάζεται το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τέλος ενδιαφέρουσα είναι και η νεκρολογία του τότε αποβιώσαντος (+1924) Βλαδίμηρου Ίλιτς Λένιν, από την Αθηναϊκή Εφημερίδα «Η χώρα».
 
Οι ειδήσεις
«Ελληνικά Χρονικά» Μεσολόγγιον Αριθ. 99 τη 9 Δεκεμβρ. 1824 – Πλοίον Ιόνιον ερχόμενον εξ Αλεξανδρείας και λείπον εκ Ρόδου ημέρας 3 μας λέγει ότι ο Ιμπραήμ – Πασσάς με τον στόλον του και με τα φορτηγά του ήτο αραγμένος εις το Μαρμαρά αντίκρυ της Ρόδου ότι του λείπουν 16 μόνον πολεμικά πλοία και 10 φορτηγά χωρίς να εξεύρουσι τι έγιναν ή που ευρίσκονται ότι ικανά στρατεύματα έβγαλεν εις Ρόδον όλα σχεδόν άρρωστα, και αδιακόπως θάπτονται έως 20 την ημέραν. Το αυτό πλοίο μας βεβαιώνει προσέτι ότι την 14 του ενεστώτος έφθασεν εις Ρόδον απ’ Αλεξανδρείας Γαλλική βασιλική γολέττα, φέρουσα γράμματα από τον Μεχμέτ Αλήν προς τον Ιμπραήμ – Πασσάν, και αμέσως εξεκίνησε διά τον Μαρμαράν, όπου ευρίσκεται ο ρηθείς ναύαρχος.

Αθήνα, 20.2.1850 – Είδομεν ότι διά της αναρχίας ήλθεν ο περινούστατος εις τα πράγματα,ότι έκτοτε ήρχισε συστηματικώς να εκλείπη από παντού η τάξις και να προβαίνωμεν καθ’ εκάστην εις την αταξίας και αναρχίαν, και ότι η κατάστασις αύτη αφήρεσε και παν σέβας εις την Κυβέρνησιν. Ένεκα τούτου λοιπόν βλέπομεν ότι διαρπάζονται ασυστόλως και ατιμωρήτως τα δημόσια χρήματα, ότι πολυπλασιάζονται τα πλημμελήματα και κακουργήματα, και ότι η ακολασία βασιλεύει παντού, αφού μάλιστα το Κωλεττικόν σύστημα διέφθειρε και αυτά τα δικαστήριά μας, και κατέστρεψεν όλως διόλου και την δικαστικήν υπηρεσίας. Εις τοιαύτην δε κατάστασιν έφθασαν τα πράγματά μας, ώστε και αυτοί οι υπουργοί μας περιφρονούνται και υβρίζονται παρρησία εντός του υπουργείου από υπαλλήλους των, και υποφέρουν ταύτα, με όλην την θρησκευτικήν αννεξικίαν [...]

Αθήνα, 16.3.1850 – Εάν καλώς μας επληροφόρησαν, ο επί των οικονομικών υπουργός κ. Βόλβης διέταξε να ενεργηθή κατάσχεσις των κτημάτων Βουλευτού τινός και του κ. Γεωργαντά ή Νοταρά υπουργού των Εσωτερικών, οφειλόντων εις το Δημόσιον Ταμείον, του μεν πρώτου υπέρ τας 200.000 δραχ. Εάν η πράξις αύτη του κ. Βόλβη είναι αληθής δεν αμφιβάλλομεν, ότι θέλει χειροκροτηθή παρ’ όλων, καθότι καιρός ήτο να δοθή πλέον εν τοιούτον μάθημα εις τους χρεώστας του δημοσίου. [...]
Αθήνα, 6.10.1850 – Νέαι συνδρομηί των εν Μαγχεστρία αξιοτίμων προς την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρεία διά την αποπεράτωσιν της ανεγειρόμενης οικοδομής του παρθεναγωγικού καταστήματος αυτής.
Στέφανος Φραγκούδης δρ. 500
Λουκάς Τ. Ζίφος δρ. 500
Καβάφης Δεμπίρογλου και Σία δρ. 100
Σύνολον δρ. 7.030
Εν. Μαγχεστρία τη 14/26 Φεβρ. 1850

Αθήνα, 16.10.1850 – Ο κύριος Κωνσταντίνος Μουσούρος πρώην εν Αθήναις Πρέσβυς της Πόρτας και μέχρι προ ολίγου πρέσβυς της ιδίας Πόρτας παρά τη Αυστριακή Κυβερνήσει, απέστειλεν αφιέρωμα εις τον κατά την συνοικίαν των Ανακτόρων νεοοικοδομηθέντα ναόν του Αγίου Γεωργίου δύω λυχνίας, ή λαμπαδοστάσια ως τα ονομάζει ο ίδιος, και κοινώς λεγόμενα μανουάλια, εξ ορειχάλκου, πρώτου μεγέθους εντέχνως και φιλοκαλώς εξειργασμένα, των οποίων η αξία υπερβαίνει βεβαίως, τα χιλια αργυρά φιορίνια. [...]

Αθήνα, 25.11.1850 – Ο εν Βλαχία ομογενής κύριος Α. Αρσάκης Ηπειρώτης, γνωστός εις τον επιστημονικόν κόσμον διά πολλού λόγου άξιον της φυσικής ιστορίας σύγγραμμα εγκωμιασθέν παρ’ αυτού του μεγαλοδόξου Κυβιέρου, ακολουθών τα ίχνη των γενναίων αυτού συμπολιτών Ζωσιμάδων, Καπλανών και λοιπών μεγάλων ευεργετών της όλης ελληνικής φυλής Ηπειρωτών, απεφάσισεν όχι μόνον ν’ αποπερατώση ιδία δαπάνη το εν τη πόλει ταύτη εγειρόμενον ωραίον και ευρύχωρον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κατάστημα, αλλά και αυτήν την εταιρείαν ν’ αποζημιώση μέχρι λεπτού διά τα μέχρι τούδε εις την οικοδομήν ταύτην δαπανηθέντα, εις τρόπον ώστε αυτός μεν ν’ αφιερώση εις αυτήν τέλειον και πολύτιμον τούτο κτήμα. [...]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 2/14 Ιουλίου 1988 – Οι Κύπριοι, γράφει ο παρισινός «χρόνος» βαυκαλίζονται πάντοτε υπό της ελπίδος ότι πιθανόν η Αγγλία να φανή εξ ίσου γενναία σχετικώς προς την Κύπρον όσον εδέχθη γενναία, παραχωρίσασα τας Ιουνίους νήσους εις την Ελλάδα. Από της κατά το 1878 εγκαθιδρύσεως των Άγγλων ουδέποτε επαύσαντο οι Κύπριοι εκφράζοντες δημόσια την ελπίδα ταύτην επικαλούμενοι την συνδρομήν σημαινόντων Άγγλων πολιτικών προς πραγματοποίησιν του ονείρου των. Η αυτονομία της Κρήτης έδωκεν εσχάτως νέαν ώθησιν εις την Κυπριακήν κίνησιν, [...]

Η ΧΩΡΑ, 24.1.1924 – Κατόπιν μακρότατης και βασανιστικής ασθενείας, η οποία από έτους περίπου τον απέσπασεν οριστικά από της αναμίξεως του εις τα κοινά, αφού τοσάκις έως τώρα ανηγγέλθη ο θάνατος του, απεβίωσε προχθές ο διδάκτωρ της Ρωσικής Σοβιετικής Δημοκρατίας Λένιν. Ο Λένιν υπήρξε μεγαλη ιστορική φυσιογνωμία. [...] Επίμονος εκ φύσεως και διαθέτων θέλησιν τεράστιαν, εμελέτησε τας σοσιαλιστικάς δοξασίας της εποχής του και απέβη εις των δραστηριοτέρων προπαγανδιστών του σοσιαλισμού . [...] Ιδεολόγος, αδιάλλακτος, άγριος εις την εμμονήν του εις θεωρητικά πορίσματα των μελετών του, προσέκρουσε οδυνηρώς εις την πραγματικότητα και από του 1921 η σοβιετική Ρωσία ήρχισεν υπό την ηγεσίαν του να τρέπεται εις μετριωτέρας και μάλλον εφικτάς πρακτικώς κατευθύνσεις [...] Η αλήθεια είναι, ότι υπήρξεν εις εξαιρετικός διανοούμενος και αδάμαστος πολιτευτής υπέρ των ιδεών του. [...] Ουδείς όμως, δύναται ν’ αρνηθή ότι υπήρξε μία των ισχυροτέρων φυσιογνωμιών των αιώνων.