ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2587

 

 


160 ΜΑΘΗΤΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη εις το Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου, παρακολουθούν τας διδασκαλίας 160 μαθηταί. Συγκεκριμένως 36 φοιτούν εις την Α’ τάξιν, 20 εις την Β’, 20 εις την Γ’, 24 εις την Δ’, 34 εις την Ε’ και 26 εις την ΣΤ’ τάξιν.

17 ΞΕΝΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΚΑΤ’ ΑΥΤΑΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Αφίκοντο εις Ρόδον 17 ξενοδόχοι εκ διαφόρων χωρών δι’  ολιγοήμερον παραμονήν εις Ρόδον. Ούτοι ως γνωστόν μετέσχον διεθνούς συνεδρίου Ξενοδόχων εις Αθήνας μετά το πέρας του οποίου επισκέπτονται διαφόρους τουριστικούς τόπους της Ελλάδος. Ούτοι ερωτηθέντες σχετικώς εξέφρασαν τον θαυμασμόν των δια τας ωραιότητας της Ρόδου εδήλωσαν δε ότι εάν υπήρχε νυκτερινή ζωή εις Ρόδον τότε αυτή θα είναι είς εκ των καλυτέρων τουριστικών τόπων του κόσμου.

290 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΒΡΩΣΙΝ
Υπό αστυνομικών οργάνων κατεσχέθησαν και κατεστράφησαν 290 χιλιόγραμμα νωπών ιχθύων, τα οποία εκρίθησαν υπό του κ. Κτηνιάτρου ως ακατάλληλα προς βρώσιν.
Ταύτα ανήκον εις τους Σάκιν Μπεκάκη, Γ. Κοκκινίδη και Θρ. Γεωργάν.

ΤΗΝ 3ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου συνεστήθη 30μελής επιτροπή, η οποία θα διενεργήση τον Έρανον υπέρ τη Φανέλλας του Στρατιώτου.
Ο εν λόγω έρανος θα διεξαχθή εις τας πόλεις την 3ην Δεκεμβρίου και εις τας κοινότητας την 6ην του ιδίου μηνός.
Ως εγνώσθη η Επιτροπή θα συνέλθη εις συνεδρίασιν αύριον την 4:30 απογευματινήν εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ  ΘΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ;
Σήμερον την πρωίαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Δ.Σ. του Διδασκαλικού Συλλόγου ο «Απόλλων» της Β’ περιφέρειας προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του.
Επίσης θα συζητηθή το θέμα δημιουργίας οικοδομικού Συνεταιρισμού δια τους διδασκάλους και η εξεύρεσις αιθούσης δια την στέγασιν του Συλλόγου.

ΕΙΣ 169.057 ΔΡΧ. ΑΝΗΛΘΕΝ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Ως ανεκοινώθη το τελικόν προϊόν του διενεργηθέντος εις Δωδεκάνησον εράνου υπέρ του Ερυθρού Σταυρού ανήλθεν εις 160.057 δραχ. έναντι 155.820 δρχ. του εράνου του παρελθόντος έτους.

ΕΔΟΘΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ Α.Α.Ρ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΡΟΔΟΥ
Εις τα πλαίσια της στενής συνεργασίας μετά του κοινού πρωτοβουλία του Διοικητού του Αεροπορικού αποσπάσματος Ρόδου κ. Κοτούλια Διονυσίου διοργανώθη χθες εις τας αιθούσας του Α.Α.Ρ. δεξίωσις εις την οποίαν προσεκλήθησαν και μετέσχον πολλοί νέοι και νέαι της Ρόδου.
Η εν λόγω εκδήλωσις θα συνεχίζεται ανά δεκαπενθήμερον.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Χθες την πρωίαν δια του αεροπλάνου της γραμμής επέστρεψεν εξ Αθηνών ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου όστις είχε μεταβή δια την προώθησιν διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.
Ο κ. Νομάρχης χθες την μεσημβρίαν επιθεώρησε τα εκτελούμενα έργα εις το Εθνικόν Στάδιον.