ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 24 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2588

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΡΟΔΟΥ
Η ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ 18.000.000 ΔΡΧ.

Εντός της εβδομάδος αναμένεται εις Ρόδον η οριστική μελέτη δια την εκτέλεσιν του έργου του Εμπορικού Λιμένος Ρόδου. Ευθύς ως παραληφθή η μελέτη θα συνέλθη εις συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή προκειμένου να υποβάλη αυτήν εις το Υπουργείον προς έγκρισιν.
Αναφέρεται σχετικώς ότι η Λιμενική Επιτροπή αναλαμβάνει να καλύψη τα 18.000.000 δραχμών που απαιτούνται δια την συμπλήρωσιν του διατεθέντος παρά της Κυβερνήσεως ποσού των 32.000.000 δραχμών.

ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ
Άνω των 200 εργατών απασχολούνται εις τα έργα της Σύμης, ήτοι του ναυπηγείου και διανοίξεως οδού τα οποία εκτελούνται με ιδιαιτέρως εντατικόν ρυθμόν. Σκοπός της Νομαρχίας είναι η μέχρι τέλους του έτους αποπεράτωσις των έργων εις την Σύμην. Τονίζεται σχετικώς ότι οι εργάται αμοίβονται με ηυξημένον ημερομίσθιον.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ”
Χθες επραγματοποιήθη η πρώτη συνεδρίασις της Κεντρικής Επιτροπής του Εράνου της “Φανέλλας του Στρατιώτου” και καθωρίσθησαν ωρισμέναι λεπτομέρειαι.
Εξ άλλου, δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας, παρακαλούνται όλως ιδιαιτέρως οι κύριοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων, όπως καταβάλουν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν δια την επιτυχίαν του εράνου εις την περιοχήν των, προς τον σκοπόν όπως οι Ακρίται Φρουροί της Πατρίδος αισθανθούν εμπράκτως την συμπαράστασιν ολοκλήρου του λαού.

ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Τ.Ε. ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ Ν’ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Προς τον σκοπόν όπως καλυφθούν αι ανάγκαι των παραγωγών εις λιπάσματα κατά το Α. εξάμηνον του 1960 τα κατά τόπους Υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης εντέλλονται όπως αναφέρουν εις το Κεντρικόν Κατάστημα τας αναγκαιούσας αυτοίς ποσότητας λιπασμάτων δια το ανωτέρω χρονικόν διάστημα.

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΓΣΔ
Σήμερον συνέρχεται εις έκτακτον συνεδρίασιν το Διοικητ. Συμβούλιον της ΕΓΣΔ προκειμένου να ενημερωθή επι των ενεργειών του επιστρέψαντος εξ Αθηνών διευθυντού της, εν σχέσει προς την εξαγοράν του 70% της ΡΟΔΙΑ και προς την προμήθεια των νέων μηχανημάτων.

ΤΟ ΕΒΕΔ ΔΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝ. ΕΡΓΟΝ
Την προσεχή Δευτέραν το Συμβούλιον του ΕΒΕΔ θα συζητήση επί του θέματος της ενισχύσεως του Λιμενικού έργου, επί της εγκρίσεως του κανονισμού διοικήσεως του ΕΒΕΔ και επί διαφόρων ανακοινώσεων του Προέδρου.

ΔΙΑ ΣΠΟΡΟΥΣ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ
Τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ, διετάχθησαν όπως ενισχύσουν δια δανείων τους παραγωγούς των περιφερειών των, ότι ενδιαφέρονται να προμηθευθούν βελτιωμένον και ηλεγμένον σπόρον μπιζελίου-αρακά παραγωγής Κεφαλληνίας υπό την παρακολούθησιν του Ειδικού Σταθμού Ελέγχου Σπόρων του Υπουργείου Γεωργίας και της Διευθύνσεως Γεωργίας Κεφαλληνίας.

ΕΝΤΟΛΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ
Διεβιβάσθησαν προς την ΑΤΕ εντολαί δια την πληρωμήν σταφυλών των εξής συνεταιρισμών: Αγ. Ισιδώρου 111.757 δρχ., Γενναδίου 42.861, Αρχαγγέλου 10.413, Καλαβάρδων 40.001, Καλυθιών 111.479, Κρεμαστής 99.111, Μαριτσών 70.410, Πειραμ. Σταθμού Βάρης 4.832 και Δενδροκ. Βάρης 4.036.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ-ΣΥΚΩΝ
Χθες η προσκομισθείσα εις την συγκέντρωσιν ποσότης ελαιοπυρήνος είχεν ανέλθει εις 1.250.000 κιλά. Επίσης η συγκεντρωθείσα ποσότης σύκων είχεν ανέλθει εις 532.595 κιλά.