Επιτέλους προκηρύσσεται το έργο για να υδροδοτηθούν η Χώρα και ο Γροίκος από τις αφαλατώσεις

Μια εξαιρετική είδηση  για την υδροδότηση της Χώρας και του Γροίκου  σηματοδοτεί η προκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ». 

Όπως έχει γραφτεί στην www.patmostimes.gr 16 Ιουλίου 2019 το πρόβλημα της υδροδότησης του οικισμού της Χώρας από το νερό των δεξαμενών του ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, θα λήξει το 2020 μετά από στοχευμένες προσπάθειες του τότε Δημάρχου κ. Γρηγόρη Στόικου και του πρ. αναπληρωτή υπουργού κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, ο οποίος λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, υπέγραψε απόφαση με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη μέχρι 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κατασκευή του έργου: «Σύνδεση των δύο υφισταμένων δεξαμενών υδροδότησης οικισμού Χώρας Δήμου Πάτμου».

Το νερό είχε φτάσει από τις αφαλατώσεις μέχρι τις δεξαμενές κοντά στο νεκροταφείο της Χώρας, αλλά δεν υπήρχε αγωγός για να διοχετεύσει το νερό στη Χώρα και στο Γροίκο. 

Τις τελευταίες μέρες προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου.

Η εν λόγω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήρια ανάθεσης την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.

Το έργο αυτό αφορά τη σύνδεση των δύο υφιστάμενων δεξαμενών υδροδότησε του οικισμού της Χώρας Πάτμου ώστε το παραγόμενο νερό των δύο μονάδων αφαλάτωσης που βρίσκονται εγκατεστημένες στο “ΚΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ” να έχει τη δυνατότητα μετά τη μεταφορά του στη δεξαμενή 1 να προωθείται προς τη δεξαμενή 2 του οικισμού Χώρας, τροφοδοτώντας το σύνολο του οικισμού αυτού και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα από τη Δεξαμενή 2 να οδηγείται το νερό στις δύο υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στον οικισμό του Γροίκου.

Με την σύνδεση των δύο αυτών δεξαμενών το παραγόμενο νερό των αφαλατώσεων θα καλύπτει πλήρως τον οικισμό της Χώρας και θα υπάρχει η δυνατότητα όταν κριθεί απαραίτητο να τροφοδοτείται και ο οικισμός του Γροίκου, καταργώντας την ανάγκη μεταφοράς πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία. Αναλυτικά:

H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Το έργο εκτελείται στον οικισμό Χώρας Πάτμου και αφορά στην κατασκευή  υδραυλικής σύνδεσης δύο υφιστάμενων δεξαμενών Δ1 και Δ2 υδροδότησης του ομώνυμου οικισμού, ώστε το παραγόμενο πόσιμο νερό από τις δυο μονάδες αφαλάτωσης που βρίσκονται στην τοποθεσία ‘’Κτήμα Συνοδινού’’, να δύναται, μετά τη μεταφορά του προς τη δεξαμενή Δ1, να προωθείται προς την δεξαμενή Δ2 (στην κορυφή του οικισμού), τροφοδοτώντας το σύνολο του οικισμού και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας των δυο υφιστάμενων υδατοδεξαμενών του οικισμού Γροίκου.

Με την κατασκευή του έργου αυτού καλύπτεται πλήρως η υδροδότηση των οικισμών Χώρας και Γροίκου.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η 9/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Tο πλήρες τεύχος της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (www.ypai.gr).

Ρεπορτάζ-φωτογραφίες στο Patmostimes.gr