Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευη 27 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2591

 

ΜΕ 10 ΔΡΧ. ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ
ΔΙ’ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΠΟΡΩΤΕΡΟΙ

Εκπρόσωποι του Δήμου, εις απάντησιν σχολίων εν σχέσει προς την ύδρευσιν της Ρόδου, εδήλωσεν ότι εκάστη οικογένεια των πτωχών συνοικιών καταβάλλει μηνιαίως 10 δρχ. διά την ύδρευσίν της, ενώ όλα τα σχολεία δεν καταβάλλουν ούτε μίαν δραχμήν διά κατανάλωσιν μέχρι 250 κυβικών. Εξ’ άλλου υπάρχουν εν συνεχή λειτουργία 200 κοινόχρησται κρήναι.
Ο ίδιος εκπρόσωπος ετόνισεν ότι το γεγονός της μη επιβαρύνσεως των πτωχών και η λειτουργία πολλών αντλιοστασίων, τα οποία αντλούν ύδωρ λόγω της ανομβρίας, είχον ως αποτέλεσμα την μικράν σχετικώς επιβάρυνσιν των ευπορωτέρων δημοτών.

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙ’ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ο εκτελέσας το Λιμενικόν έργον Καρπάθου κ. Αγαπητίδης, εγνωστοποίησε προς την Λιμενικήν Επιτροπήν ότι εξετέλεσε πλήρως τα προβλεπόμενα υπό της συμφωνίας έργα και ότι ουδεμίαν περαιτέρω υποχρέωσιν έχει. Ο κ. Αγαπητίδης εγνωστοποίησε τα ανωτέρω εις απάντησιν επιστολής της Επιτροπής, διά της οποίας εκαλείτο να αποπερατώση το έργον, επί απειλή εκπτώσεως.
Κατόπιν της απαντήσεως αυτής, η Λιμενική Επιτροπή επισπεύδει την διαδικασίαν κηρύξεως εκπτώτου του εν λόγω εργολάβου.
Εξ’ άλλου ανεκοινώθη ότι συντόμως θα προκηρυχθή δημοπρασία διά την ολοκλήρωσιν των εργασιών του Λιμενοβραχίονος, διά της προεκτάσεως αυτού και τα 20 μέτρα προς την θάλασσαν και κατά 10 μέτρα προς την ξηράν.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΩΣ
ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ 50ΕΤΗΣ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ

Κατά πληροφορίας μας εκ Νισύρου ο Ανδρέας Τριανταφύλλου ετών 50, κάτοικος Εμπορειού Νισύρου εν τη προσπαθεία του να διανοίξη φουρνέλο διά πυρίτιδος εις διανοιγομένην οδόν Λακκί Ηφαιστίου υπό της Κοινότητος Εμπορειού, ετραυματίσθη σοβαρώς συνεπεία εκρήξεως της πυρίτιδος εις την παλάμην και δάκτυλα της αριστεράς χειρός του.

ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ Α! ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ

Εκ της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου ανεκοινώθη ότι συνεπληρώθη η αποστολή όλων των καταστάσεων των ενδιαφερομένων Συνεταιρισμών, διά την χορήγησιν παρά της ΑΤΕ της Α! προκαταβολής διά τας σταφυλάς.


165 ΑΔΕΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ

Κατά το επτάμηνον Ιανουαρίου-Ιουλίου εδόθησαν 165 άδειαι δι’ οικοδομικάς εργασίας.
Τούτο ανεκοινώθη υπό του εν Ρόδω Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Κατ’ ανακοίνωσιν του εν Ρόδω Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας κατά το πρώτον επτάμηνον τρέχοντος έτους μετανάστευσαν μονίμως εκ Δωδεκανήσου εις διαφόρους χώρας 184 άτομα έναντι 301 της αντιστοίχου περυσινής περιόδου. Επίσης μετανάστευσαν προσωρινώς 408 Δωδεκανήσιοι έναντι 319 της αντιστοίχου περιόδου.


ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ 5 “ΤΕΠΟΖΙΤΑ” ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ;
Ως ανεκοίνωσεν χθες ο Δημαρχών κ. Καπετανάκης, κατόπιν εξετάσεως του θέματος των “σκουπιδοσωρών” προτίθεται να εισηγηθή προς τον κ. Δήμαρχον, ευθύς ως επιστρέψη, την κατασκευήν 5 “τεποζίτων” διά την συγκέντρωσιν των σκουπιδιών, μέχρι της παραλαβής των αυτοκινήτων καθαριότητος. Ούτω, ελπίζεται, ότι οι παροικούντες εις τα σημεία των “σκουπιδοσωρών” δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγιεινής.