Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Αύριο (Παρασκευή) στις 6:30 μ.μ., πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, το οποίο θα ασχοληθεί με αρκετά θέματα και ζητήματα.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
«Ενημέρωση από τον ∆ήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και ∆ημοτικούς Συμβούλους.


01. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος ∆ήμου Ρόδου, έτους 2020 (Εισηγητής ∆ήμαρχος κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης).

02. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση ∆ημοτικού Σταδίου Ρόδου «∆ΙΑΓΟΡΑΣ» στην πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των ∆ήμων», του προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των ∆ήμων», του Υπουργείου Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 2/63624, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος ∆ράκος).

03. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας έως το Λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου - Τομέας ΣΤ-Ζ» της μελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από τη θαλασσινή πύλη μέχρι Λιμένα Ακαντιάς», αρ. πρωτ. 16/62281/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος ∆ράκος).

04. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών ∆ήμου Ρόδου σε ισχύουσες ∆ιαβαθμιδικές Συμβάσεις, αρ.πρωτ.16/61977/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος ∆ράκος).

05. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ∆ήμου Ρόδου, οικ. έτους 2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

06. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας τμήματος των Κ.Μ. 500 γαιών Βατίου και Κ.Μ. 2000 γαιών Γενναδίου, ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ημοσίου, αρ. πρωτ. 2/56760/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

07. Ορισμός δύο (02) εκπροσώπων του ∆ήμου Ρόδου για την τριμελή επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης με την 02η ΥΠΕ για την παραχώρηση της ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας του παλιού Νοσοκομείου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/61209/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

08. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω βαριάς νόσου του κ. Ηλία Παναγιωτάκη του Ιωάννη, για το κατάστημα 20 στο Εμπορικό Κέντρο των Αγίων Αποστόλων, αρ. πρωτ. 2/61765/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

09. Ορισμός μελών για Επιτροπή Παραλαβής για την «Αμοιβή εταιρειών διαχειριστικής περιόδου 2019 (Ορκωτοί Λογιστές), αρ. πρωτ. 2/60236/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

10. Έγκριση της αρ. 88/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 32/2019 απόφασης του Συμβουλίου της ∆.Κ. Ρόδου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων για την τροποποίηση Ο.Τ.441, Ο.Τ.442α και Ο.Τ.454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν ∆ικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

11. Έγκριση της αρ. 89/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 33/2019 απόφασης του Συμβουλίου της ∆. Κ. Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

12. Έγκριση της αρ. 91/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της Αρ. 35/2019 απόφασης του Συμβουλίου της ∆. Κ. Ρόδου με θέμα «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ.875- Ο.Τ.875Α – Ο.Τ.876 και Ο.Τ.878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης –αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ασγούρου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

13. ‘Εγκριση της αρ. 92/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της Αρ. 36/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της ∆. Κ. Ρόδου με θέμα «Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην πλατεία Αρχιμανδρίτη Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

14. Έγκριση της αρ. 93/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της Αρ. 3/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της ∆. Κ. Γενναδίου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικού δρόμου στον οικισμό Γενναδίου βάσει του υπ’ αριθ. 594/2019 εγγράφου της ∆/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα μελετών και εφαρμογών ∆ήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

15. Έγκριση της αρ. 94/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά έγκριση της αρ. 9/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της ∆. Κ. Κρεμαστής με θέμα: Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε στην Κοινότητα μας (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

16. έγκριση της αρ. 95/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 165 γαιών Μάσσαρι για κατοικία επί ∆ημοτικής Οδού στην περιοχή Μάσσαρι, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

17. Έγκριση της αρ. 96/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση μελέτης «εισόδου - εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «νέας διώροφης οικοδομής καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο» στην Κ.Μ. 1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου, επί αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς επαρχιακής οδού Λάρδου – Κιοταρίου - Γενναδίου (ΦΕΚ 463/∆/30-08-1990), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

18. Έγκριση της αρ. 97/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του ∆ημοτικού Συμβουλίου με καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

19. Έγκριση της αρ. 118/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας που αφορά «έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Αβέρωφ κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

20. Αίτημα για έγκριση συμμετοχής της ∆ιεύθυνσης Τουρισμού του ∆ήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του Εξωτερικού για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

21. Μεταστέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, αρ. πρωτ. 14/56964/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

22. Έγκριση 02ης τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας ∆ήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού- με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000568, αρ. πρωτ. 14/56963/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

23. 02η Τροποποίηση της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, ∆ήμου Ρόδου» με κωδικό Ο.Π.Σ.5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/56962/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

24. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών ∆ήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 14/56968/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

25. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ ∆ήμου Ρόδου», στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού, με κωδικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) (MIS) 5045833, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/60632/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

26. Έγκριση υλοποίησης Πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης ΡΟΜΑ ∆ήμου Ρόδου», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5045833, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», αρ. πρωτ. 14/60631/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

27. Ανανέωση συμβάσεων στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήμου Ρόδου» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/63055/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

28. Έγκριση δημοπράτησης ακινήτων για την πράξη «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά ∆ήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» του Ε.Π
Νότιο Αιγαίο 2014-2020, αρ. πρωτ. 14/63463/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ∆ήμου Ρόδου και της Α.Μ.Κ.Ε. «Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για όλους» για την υλοποίηση του προγράμματος «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ», αρ. πρωτ. 14/63459/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος).

30. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων ∆ινσης Προγραμματισμού, αρ. πρωτ. 2/58392/2019 και 2/59645/2019, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας ∆ήμου Ρόδου, κα Κυριακή Νικολαΐδου).

31. Αποδοχή χρηματοδότησης ∆/νσης Προσχολικής Αγωγής και ∆ημιουργικής Απασχόλησης, αρ. πρωτ. 2/58158/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

32. Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας, αρ. πρωτ. 2/57119/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης ∆. Καμπούρης).

33. Αύξηση ποσού επιχορήγησης στο Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου, αρ. πρωτ. 5/62509/2019, (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).

34. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων, αρ. πρωτ. 4787/12019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος ∆ράκος).

35. ∆ιατύπωση άποψης του ∆ημοτικού Συμβουλίου για τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Βελτίωση- ∆ιαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο», αρ. πρωτ. 18/63137/2019, (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).

36. Ορισμός εκπροσώπων του ∆ήμου Ρόδου στην επιτροπή καθορισμού χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη, αρ. πρωτ. 2/63460/2019, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας ∆ήμου Ρόδου, κα Κυριακή Νικολαΐδου).

37. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (∆.Ο.Π.Α.Ρ.), αρ. πρωτ. 3668/2019, (Εισηγητής: Αλέξανδρος Κολιάδης - Πρόεδρος ∆.Ο.Π.Α.Ρ.).

38. Έγκριση μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για την εκτέλεση των έργων: α) «Βελτίωση Τεχνικού Ρέματος ΡΕΝΗ στην Οδό προς ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ στο ΦΑΛΗΡΑΚΙ» και β) «∆ιευθέτηση Ρέματος ΡΕΝΗ, ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, αρ. πρωτ. 16/63990 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος ∆ράκος).

39. Γνωμοδότηση ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το έτος 2020- 2021, αρ. πρωτ. 2/63921/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

40. Σύμφωνη Γνώμη περί της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Παράκαμψης της γέφυρας της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, στη θέση του ποταμού Μάκαρη.»