Προσλήψεις 62 ατόμων ζητά ο δήμος της Ρόδου

Προσλήψεις 62 ατόμων, διάφορων ειδικοτήτων ζητά ο δήμος Ρόδου, από το υπουργείο Εσωτερικών.

Επί του θέματος, πάρθηκε σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, ύστερα από σχετική εισήγηση της γενικής γραμματέως του δήμου κ. Κυριακής Νικολαΐδου.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις που ζητά ο δήμος Ρόδου είναι:
ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ     2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ     1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ     1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ     1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ     1 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ     2 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ     1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΑΥΤ/ΤΩΝ     1
ΔΕ ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ     3 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ     2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ     3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ     1  
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ     3 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    3 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ    1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ    1
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ    2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ    2
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ    1 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ    2
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΘΥΡΩΡΩΝ    2 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ    3 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)    2 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ    4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ)    3  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ    1
ΣΥΝΟΛΟ     62

Συνεπώς από τη δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του αιτούμενου για έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού προβλέπεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους για το έτος 2020 ποσού 383.000,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,
• Την εισήγηση της Γενικής Γραμματέως κας Κυριακής Νικολαΐδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
Εγκρίνει να αιτηθεί ο δήμος Ρόδου στο Υπουργείο Εσωτερικών σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην εγκύκλιο του με αρ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/67/ΟΙΚ.39231/14-11-2019 την πρόσληψη τακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού εξήντα δύο (62) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τα οποία η δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών ύψους τριακοσίων ογδόντα τριών (383.000) χιλιάδων ευρώ θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και για τα οποία υφίστανται αντίστοιχα οι κενές οργανικές θέσεις. (Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β./ 2011). Για τα επόμενα έτη η δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων (1.149.000) ευρώ.