Θα επιτραπεί η συνέχιση τοποθέτησης στύλων της ΔΕΗ στους δρόμους της Ρόδου;

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. κ. ΧΑΤΖΗΔΙΝΑΣ

ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΕΠΑΦΗΝ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σήμερον αναμένεται να αφιχθή αεροπορικώς εις Ρόδον ο Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της ΕΡΕ κ. Αστέριος Χατζηδίνας. Ο κ. Χατζηδίνας θα αναχωρήση αυθημερόν ατμοπλοϊκώς εις Κάλυμνον και εν συνεχεία εις Κω, όπου θα έλθη εις επαφήν μετά λαϊκών επιτροπών.

Την Τρίτην ο κ. Χατζηδίνας θα επανέλθη και την πρωΐαν της Τετάρτης θα δεχθή εις το ενταύθα Πολιτικόν Κέντρον στελέχη και φίλους της ΕΡΕ. Τέλος το απόγευμα της Τετάρτης θα ομιλήση εις το Δημοτικόν Θέατρον με θέμα:

“Το Κυβερνητικόν Έργον”.

ΑΡΧΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Χθες το απόγευμα, εις τα πλαίσια της αναληφθείσης υπό της Νομαρχίας πρωτοβουλίας διά τον Τουριστικόν Προγραμματισμόν Εκδηλώσεων, εγένοντο κεχωρισμένως συσκέψεις του κ. Νομάρχου μετά των Συμβουλίων της Περιηγητικής Λέσχης, της Ροδιακής Λέσχης, του Φυσιολατρικού Ομίλου και του Ναυτικού Ομίλου κατά τας εν λόγω συσκέψεις αντηλλάγησαν απόψεις επί του καταρτισθησομένου προγράμματος.

Σημειωτέον ότι θεωρείται βεβαία χάρις εις την αναληφθείσαν προσπάθειαν, η ύπαρξις προγράμματος εκδηλώσεως κατά τας αρχάς Ιανουαρίου 1960, διά πρώτην φοράν από πολλών ετών.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ;

Ως πληροφορούμεθα, συντόμως πρόκειται να οργανωθή εις την Νομαρχίαν σύσκεψις προς εξέτασιν του ζητήματος της ΔΕΗ εις Ρόδον, με συμμετοχήν παραγόντων της πόλεως.

Κατά την εν λόγω σύσκεψιν θα εξετασθή εάν θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις ή όχι εκ μέρους του λαού επί της αισθητικής πλευράς, ούτως ώστε να αποφασισθή εάν θα επιτραπή η συνέχισις τοποθετήσεως των στύλων ή όχι.

Σημειωτέον ότι η ΔΕΗ έχει ήδη υποχωρήσει κατά τι και δέχεται να κατασκευάση υπόγειον δίκτυον δια την κεντρικήν Ρόδον (παραλιακαί περιοχαί).

Εξ άλλου εγνώσθη ότι ενδεχομένως εις την σύσκεψιν θα παραστή και ο Διευθυντής Νήσων της ΔΕΗ κ. Κοεμτζόπουλος.

Κατ’ εγκύρους πληροφορίας, εις την εν λόγω σύσκεψιν παράγοντες της Ρόδου θα ζητήσουν να γίνεται παροχή ρεύματος 125, διότι το 220 είναι επικίνδυνον.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τέσσερα τουριστικά ατμόπλοια αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον εντός του Δεκεμβρίου, με 800 περίπου ξένους περιηγητάς. Ούτω, την 8ην τρέχοντος θα καταπλεύση το ιταλικόν “Μπρόνερο”, την 23ην τρέχοντος το ρουμανικόν “Τρανσυλβάνια” και την 27ην το “Εσπέρια”.

ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
Εξάλλου την 30ην τρέχοντος θα καταπλεύση εις Ρόδον το Γαλλικόν ατμόπλοιον “Μπεντερίκο” με 500 Ιταλούς και Γάλλους περιηγητάς. Επίσης τα ατμόπλοια “Αουζόνια” και “Εσπέρια” θα καταπλεύση την 3ην και 10ην Ιανουαρίου αντιστοίχως.