Απεβίωσε στη Σύμη γυναίκα ηλικίας 100 ετών

570 ΕΡΓΑΤΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Νέου Εργατικού Κέντρου Ρόδου κατά την διεξαχθείσαν έρευνα διεπιστώθη ότι ευρίσκονται εις το Κέντρον 570 εγγεγραμμένοι εργάται. Ώς ανεκοινώθη συνεχίζονται μεμονωμένοι προσχωρήσεις εργατών εις το Κέντρον.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ - ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (Ιδ. ανταπ.) Ήρχισαν ενταύθα αι εργασίαι διανοίξεως των θεμελίων του ξενώνος της νήσου μας, ο οποίος θα ανεγερθή δια πιστώσεως του Προγράμματος Παραμεθορίων Περιοχών. Ήδη αναμένεται η έναρξις και άλλων εργασιών, δια των οποίων θα καταστή δυνατή η απασχόλησις όλων των κατοίκων Καστελλορίζου, καθ’ όλον τον τρέχοντα μήνα. Ο κ. Δήμαρχος, ομιλών σχετικώς εξέφρασε την ικανοποίησιν των κατοίκων Καστελορίζου, δια την έναρξιν των νέων έργων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (Ιδ. ανταπ.) Κατά την διάρκειαν συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αστυπαλαίας, ο Δήμαρχος κ. Οικονόμου επιστρέψας προσφάτως εκ Ρόδου, ενημέρωσεν άπαντα τα μέλη αυτού, επί του ενδιαφέροντος και της κατανοήσεως που συνήντησεν εις Ρόδον δια τα προβλήματα της νήσου. Μετά την ενημέρωσίν του το Δημοτικόν Συμβούλιον εξέφρασεν ικανοποίησιν δια την στοργική μεταχείρισιν της Αστυπαλαίας.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ 100 ΕΤΩΝ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας) Εις ηλικίαν 100 περίπου ετών απεβίωσεν ενταύθα και εκηδεύθη η Αστραδενή Κουμενή, το γένος Κατσουράκη, εν μέσω γενικής θλίψεως. Ο υιός της Φώτιος Κουμενής προσέφερε 500 δρχ. υπέρ των πτωχών της Σύμης.

ΘΑ ΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1960
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας). Επέστρεψαν εις Σύμην, ικανοποιημένοι οι Συμαίοι σπογγαλιείς, οι οποίοι ειργάσθησαν εφέτος εις Καλυμνιακά σπογγαλιευτικά συγκροτήματα. Ουδείς εξ αυτών προσεβλήθη εκ της νόσου των δυτών.
Οι σπογγαλιευτικοί κύκλοι της νήσου μας πιστεύουν ότι κατά την προσεχή περιόδον του 1960, θα εκκινήσουν εγκαίρως τα σπογγαλιευτικά συγκροτήματα της Σύμης και ούτω οι Συμαίοι δύται θα εργασθούν εις επιχειρήσεις της ιδιαιτέρας των πατρίδος.
Μ. ΣΚΑΡΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας εν συνεργασία μετά του προσωρινού Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Σαρούκου καταρτίζεται μελέτη δια την κατασκευήν γηπέδου αθλοπαιδιών εις τον μεταξύ του Βενετοκλείου Γυμνασίου και Αεροπορίας χώρον.

Εις το εν λόγω γήπεδον θα κατασκευασθή στίβος δι’ αγώνας κλασσικού αθλητισμού. Δια τον εν λόγω σκοπόν διετέθη υπό του Υπουργείου Παιδείας κονδύλιον 100.000 δρχ. Επίσης μελετάται όπως εις παρακείμενον χώρον ανεγερθούν αίθουσαι εις τας οποίας οι μαθηταί θα εκτελούν χειμερινήν Γυμναστικήν.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΧΑΛΚΗ: Ανεχώρησεν εις Ρόδον ο Δήμαρχος της νήσου μας, προκειμένου να έλθη εις επαφήν μετά των αρμοδίων διαφόρων υπηρεσιών, δια την προώθησιν ζητημάτων της Χάλκης.

ΤΗΛΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Ελήξαν ενταύθα αι εργασίαι κατασκευής της αγροτικής οδού από Μεγάλου Χωρίου προς την τοποθεσίαν Ρίστα, μήκους 4 χιλιομέτρων. Η δαπάνη του έργου ανήλθεν εις 120.000 δραχμάς, αι οποίαι διετέθησαν παρά της Νομαρχίας.

ΛΕΡΟΣ: Από τριημέρου εσημειώθη εις Λέρον σφοδροτάτη κακοκαιρία. Εις ωρισμένα σημεία της νήσου η ταχύτης του ανέμου ήτο μεγάλη, συνεπεία δε αυτής απεκόπησαν πολλοί κλάδοι δένδρων. Εξ άλλου λόγω της θαλασσοταραχής πολλά σκάφη ανέστειλον τους πλόας των.