ΦΛΑΣ  στο παρελθόν: Ένωσις Διαγόρα- Πεισιρόδου

Εν Ρόδω
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2600

 

ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΑΓΟΡΑ-ΠΕΙΣΙΡΟΔΟΥ 
ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΗ Ο ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
Ολόκληρος ο Ροδιακός λαός 
απαιτεί να διατηρηθούν τα ονόματα
Ήρχισεν η προεργασία-Αι συνελεύσεις θα αποφασίσουν-
Εμπρός δια μίαν νέαν εποχήν

Ο Κύβος ερρίφθη. Η συγχώνευσις των δύο ιστορικών Σωματείων Διαγόρα και Πεισιρόδου δέον να θεωρείται ως τετελεσμένον γεγονός. Ήδη ήρχισεν η προεργασία δια την εξέτασιν ωρισμένων λεπτομερειών αι οποίαι με τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Σωματείων θα επισφραγίσουν τας προσπαθείας διά τον καταρτισμόν ενός πανισχύρου συγκροτήματος το οποίον θα είναι δυνατόν να τιμήση το Δωδεκανησιακόν αθλητισμόν εις τα Ελληνικά γήπεδα κατά τους αγώνας του εις την Εθνικήν κατηγορίαν. Ομολογουμένως η πρωτοβουλία των Προέδρων του Διαγόρα και Πεισιρόδου είναι λίαν συγκινητική. Επωμίσθησαν το βάρος δια την συγχώνευσιν των Σωματείων εκ των οποίων θα ξεπηδήση πανίσχυρος ο νέος σύλλογος. Χάρις εις τους Προέδρους η αθλητική Δωδεκάνησος θα λάβη την θέσιν που της αξίζει εις το Ελληνικόν Ποδόσφαιρον.

Αλλά γεννάται το ερώτημα:
- Θα διατηρηθή το όνομα «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»;
- Τούτο δεν είναι τυχαίο αλλά Πανδωδεκανησιακό αίτημα. Και πρώτη η «Ροδιακή» η οποία συνέδεσε το όνομά της με τον «Διαγόρα» έθεσε το ερώτημα. Δεν είναι δυνατόν να τελειώση τόσον άδοξα μια ιστορία μιας ολοκλήρου πεντηκονταετίας. Η ιστορία του πρώτου ημίσεως του 20ού αιώνος της Ρόδου αποτελεί ιστορίαν του Γ.Σ. Διαγόρα. Μετά το Σχολείον εις τον Διαγόρα εγαλουγήθησαν οι Ρόδιοι με τα ιδεώδη της ελευθερίας. Έδωσαν πρώτοι το παρόν εις τους αγώνας δια την Ένωσιν της Δωδεκανήσου μετά της μητρός Ελλάδος. Οι κατά καιρούς Προέδροι, μέλη και αθληταί αυτού εβασανίσθησαν από τους κατακτηράς αλλά εκράτησαν υψηλά την σημαίαν και ετίμησαν τον Σύλλογον, δια να πνεύση μετά από ολίγον ο άνεμος της Ελευθερίας επάνω από τα Δωδεκάνησα...
Δια την συγχώνευσιν αυτήν δεν υπάρχουν αντιδρώντες. Η πλειοψηφία των μελών και φιλάθλων την επικροτεί αλλά απαιτούν να διαφυλαχθή το όνομα «Διαγόρας»!

κ.κ. Πρόεδροι,
Στρέφομεν τα βλέμματα προς εσάς. Αξιούμεν να διαφυλαχθή το όνομα «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» όπως και αυτό του «ΠΕΙΣΙΡΟΔΟΥ». Εφ’ όσον θέλετε τα δύο σωματεία να ενωθούν δημιουργήσετε τον Σύλλογον «ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΠΕΙΣΙΡΟΔΟΣ» ή «Ένωσιν Διαγόρα-Πεισιρόδου» και ουχί την «Ένωσιν Ροδίων Ολυμπιονικών». Με την πάροδον του χρόνου θα λησμονηθούν τα ονόματα. ΕΜΠΡΟΣ λοιπόν ας ιδρύσωμεν τον «Διαγόρα-Πεισίροδον».
Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
- Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, εις την αίθουσαν της Αμερικανικής Υπρηεσίας Πληροφοριών εκτίθεται σειρά ζωγραφικών έργων του Αμερικανού ζωγράφου Μπίλ Μπέρρυ, μεταξύ των οποίων αρκετά απεικονίζουν τοπία της Ρόδου. Ο Αμερικανός ζωγράφος, ο οποίος είχεν επισκεφθή προσφάτως την Ρόδον, φαίνεται ότι συνεκινήθη ιδιαιτέρως από την γραφικήν πλευράν της νήσου.
- Το ευρισκόμενον από ημερών εις Ρόδον κινηματογραφικόν συνεργείον της Αμερικανικής Εταιρείας «Κολούμπια», θα παρατείνη την εντάυθα παραμονήν του μέχρι της 15ης τρέχοντος. Το συνεργείον υπό την καθοδήγησιν του παραγωγού της ταινίας τα «Κανόνια του Ναβαρόνε» κ. Φόρμαν, ασχολείται με προεργασίαν δια το «γύρισμα» της ταινίας.
- Υπό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, εις τα πλαίσια του σχεδίου διαρρυθμίσεως του χειμερινού δημοτικού θεάτρου, εγένετο εγκατάστασις νέου φωτισμού εις την ανακαινισθείσαν σκηνήν του θεάτρου. Το χειμερινόν δημοτικόν θέατρον θα διατεθή, ως γνωστόν υπό του δήμου, εις θίασον, ο οποίος θα δώση εις Ρόδον σειράν παραστάσεων κατά το 15νθήμερον των εορτών.
- Εκυκλοφόρησε το νέον τεύχος του περιοδικού «Ζυγός» με διάφορα άρθρα γνωστών διανοουμένων και καλλιτεχνών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται φωτογραφίαι ζωγραφικών έργων του ζωγράφου Κανέλλη, με θέματα από την Ρόδον.
- Ο γνωστός ζωγράφος της Ρόδου Γιώργος Ζιδιανάκις ασχολείται απότινων ημερών με την φιλοτέχνησιν σειράς πορτραίτων προσωπικοτήτων της Ρόδου και άλλων. Ο ζωγράφος Ζιδιανάκις θα πραγματοποιήση αργότερον μίαν έκθεσιν των έργων του αυτών, εν συνδυασμώ προς ανάγλυφα και άλλα έργα του.