ΦΛΑΣ  στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2602

 

ΑΝΑΛΥΣΑΣ ΔΙΑ ΜΑΚΡΩΝ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΝΤΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ 
ΩΜΙΛΗΣΕΝ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.
Ενώπιον ενθουσιώντος πυκνού ακροατηρίου ωμίλησε χθες την 8ην μ.μ. εις το δημοτικόν θέατρον ο Γεν. Διευθυντής της ΕΡΕ κ. Χατζηδίνας, αναπτύξας το Κυβερνητικόν έργον και καταχειροκροτηθείς. Εις την ομιλίαν είχον κληθή στελέχη της ΕΡΕ Ρόδου, παρέστησαν δε ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο Διευθυντής Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης ο κ. Θεοχάρης κ.α. ο κ. Χατζηδίνας αναπτύσσων τον σκοπόν του ταξιδίου του ετόνισεν ότι η οργάνωσις της ΕΡΕ Ρόδου είναι υπόδειγμα προς μίμησιν. Περαιτέρω εξήρε την δραστηριότητα των βουλευτών της ΕΡΕ Δωδεκανήσου. Ευρείαν περίληψιν της ομιλίας αυτού θα δημοσιεύσωμεν αύριον.


82.000 ΔΡΧ. ΕΙΧΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗ ΧΘΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ «ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ»
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Η πρόεδρος του παραρτήματος Ρόδου της «Φανέλλας του στρατιώτου» Κα Γεωργαντέλλη ανεκοίνωσεν ότι μέχρι χθες, συμφώνως προς τας καταθέσεις εις την Εθνικήν Τράπεζαν και προς τηλεγραφήματα εκ διαφόρων νήσων, συνεκεντρώθη το ποσόν των 82.000 δραχμών, προϊόν του διανεργηθέντος εράνου. Εν τούτοις υπολείπονται ακόμη αι εισφοραί πολλών νήσων, κοινοτήτων, οργανισμών και σχολείων.

22.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης, υπό των μελών του Παραδοσιακού Συλλόγου «Απόλλων» Αμερικής, συνεκεντρώθη το ποσόν των 22.000 δολλαρίων μέχρι του παρελθόντος Οκτωβρίου, δια τον λογαριασμόν του Απολλωνείου Κληροδοτήματος.
Δια του εν λόγω Κληροδοτήματος οι Ρόδιοι των Ηνωμένων Πολιτειών φιλοδοξούν να προσφέρουν εις την ιδιαιτέραν των Πατρίδα διάφορα χρηματικά ποσά κατά καιρούς δια την εκτέλεσιν ορισμένων έργων.

ΔΙΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΙΣ 100.000 ΔΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΙΣ ΧΑΡΑΝΙ ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας) - Ο Δήμαρχος Σύμης κ. Νικητιάδης ανεκοίνωσεν ότι ενεκρίθη παρά της Νομαρχίας η διάθεσις συμπληρωματικώς 100.000 δραχμών, δια την αποπεράτωσιν του έργου διαμορφώσεως και αξιοποιήσεως του Ναυπηγείου εις Χαράνι. Δια το εν λόγω έργον έχουν ήδη διατεθή συνολικώς 350.000 δραχμαί.
Μ. Σκάρος

Μεγιστεύς εξ Αυστραλίας θα εκπαιδευθή εις την ατομικήν ενέργειαν εν Ευρώπη
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (ιδ ανταπ.) Επεσκέφθη κατ’ αυτάς την νήσον μας ο Καστελλοριζιακής καταγωγής κ. Χόνδρος, προερχόμενος εκ Μελβούρνης της Αυστραλίας. Ούτος θα παραμείνη εις Παρισίους και Λονδίνον επί διετίαν, δαπάναις της Αυστραλίαν Κυβερνήσεως προς παρακολούθησιν ειδικών μαθημάτων ατομικής ενεργείας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ Η ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ (Ιδ ανταπ.) Υπό του Δήμου της νήσου μας ήρχισαν αι προετοιμασίαι, δια την συμπλήρωσιν του ειδικού εξοπλισμού του σπογγαλιευτικού, το οποίον εναυπηγήθη δια κυβερνητικής πιστώσεως και παρεδόθη ενταύθα, προς τον σκοπόν όπως αναβίωση η ανθούσα προπολεμικώς σπογγαλιεία της Χάλης. Ο Δήμαρχος κ. Κολιαγράκης, επιστρέψας εκ Ρόδου, ανεκοίνωσεν ότι τα έξοδα συμπληρώσεως του σπογγαλιευτικού, θα διατεθούν επίσης υπό της Νομαρχίας και ότι η όλη θα κατευθύνεται από τον Δήμον Χάλκης, ο οποίος θα δημιουργήση ιδιαίτερον ταμείον σπογγαλιείας, δια να επιτύχη βαθμιαίως την δημιουργίαν δημοτικού στολίσκου σπογγαλιευτικών.