ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2603

ΜΕΤΑ 3ΩΡΟΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ
ΕΛΗΞΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1960

Μετά τρίωρον και πλέον σύσκεψιν χθες έληξεν η υποβολή προτάσεων δια το τουριστικόν πρόγραμμα 1960. Εις την σύσκεψιν της οποίας προήδρευσεν ο κ. Νομάρχης μετέσχον οι κ.κ. Κωσταρίδης, Ζησιμάτος, Τζωρτζάκης, Γκίκας, Χατζήπαπας, Καραγιάννης (Τ. Αστυνομίας), Καραγιάννης (Νέου Εργ. Κέντρου), Καραγιάννης (έμπορος), Φώκιαλης, Νικολαΐδης, Μαρτίνης, Ψιμόριφος, Αυγουστάκης, Καπετανάκης και Χατζηκωνσταντής.
Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου επροτάθη η καθιέρωσις ενός 10ημέρου φθήνειας, η έναρξις προσπάθειας δημιουργίας τουριστικής συνειδήσεως, η λειτουργία του καζίνου και νυκτερινών κέντων κ.λπ.
Εκ μέρους του ΦΟΡ επροτάθη η διαπαιδαγώγησις όλων των Ροδίων, η ανάπτυξις της Λαϊκής Χειροτεχνίας και η προτροπή των κατοίκων εις την ανθοκομίαν.

Ο κ. Φώκιαλης επρότεινε την δημιουργίαν ιπποδρόμου, την ανακατασκευήν του Κολοσσού και την πλήρωσιν της τάφρου διά θαλάσσης, ανήγγειλεν δε ότι θα γίνουν 6 Αυτοκινητιστικοί αγώνες.
Ο κ. Ψιμόριφος δι’ ολίγων υπεγράμμισε την ανάγκην ψυχαγωγίας κατά τον χειμώνα.
Τέλος ο κ. Μαρτίνης επρότεινε δημιουργίαν Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ελληνικών Φιλμ, ταχείαν λειτουργίαν του Καζίνου, Φεστιβάλ τοπικών χωρών όλων των νήσων, επανάληψιν των εορτών των Ανθέων και εζήτησε να τύχη προσοχής το θέμα της Αποικίας Ελληνοαμερικανών.
Τέλος ανετέθη εις τον κ. Χατζηκωνσταντήν εν συνεργασία με εκπροσώπους των Συλλόγων η κατάρτισις προκαταρκτικού προγράμματος.


ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ  ΤΟΥ “ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ”
Ως πληροφορούμεθα υπό ειδικού συνεργείου καταρτίζεται κατ’ αυτάς χωροταξική μελέτη της περιοχής “Φαληράκι” της κοινότητας Καλυθιών.
Η εν λόγω μελέτη θα χρησιμεύση διά την αξιοποίησιν της περιοχής μετά την ανέγερσιν εκεί μεγάλου ξενοδοχείου και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων.

ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ  ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ  ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ Η ΚΑΠΝΟΒ/ΝΙΑ ΡΟΔΟΥ
Νέον τύπον σιγαρέττων με καπνά Αγρινίου και υπό το όνομα “Ρόδος” θα κυκλοφορήση συντόμως η Καπνοβιομηχανία Ρόδου.
Ήδη εγκαθίσταται η νέα σιγαροποιητική μηχανή την οποίαν ηγόρασεν η Καπνοβιομηχανία, εντός των ημερών δε θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος.


Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ”
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ανέλαβε πρωτοβουλίαν διά να συμβιβάσει τας απόψεις της επιχειρήσεως “Μίρα Μάρε” και των μικροϊδιοκτητών της περιοχής των οποίων τα κτήματα απαλλοτριούνται.
Προς τούτο οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου θα έλθουν εις επαφήν με τους εκπροσώπους.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΚΑΙ ΕΙΣ Δ. ΕΥΡΩΠΗΝ. ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
Ως πληροφορούμε ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης θα πραγματοποιήση συντόμως και νέαv περιοδείαν ανά διαφόρους χώρας της Κεντρικής, Δυτικής και Βορείου Ευρώπης, όπου θα δώση διαλέξεις και θα προπαγανδίση υπέρ της Ρόδου διά την προσέλκυσιν τουριστών.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας ο κ. Δήμαρχος έχει ικανοποιητικάς υποσχέσεις διά την κάθοδον τουριστών Ρόδου εξ Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Γιουγκοσλαβίας.