ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατον 12 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2604

 

ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 11. Υπό της Κυβερνήσεως ανηγγέλθη απόψε ότι θα ανατεθή εις ξένην Εταιρείαν η διεξαγωγή ερευνών εις Ρόδον για την ανακάλυψιν πετρελαίων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΠΕΝΕΒΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΑΣ
Ως ανεκοινώθη ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου επενέβη προχθές εις την διένεξιν μεταξύ ΕΠΣΔ και Διαιτητών και ώρισε τον Νομαρχιακόν Επιθεωρητήν κ. Σαρούκον και τον Πρόεδρον της Εφορείας Σταδίου κ. Φώκιαλην όπως προβούν εις ανακρίσεις.

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Το υπουργείον Γεωργίας εγνωστοποίησε δια προσφάτων διαταγών του ότι απεφάσισεν να επιδοτήση χαριστικώς προς προστασίαν των επικλινών εδαφών των ορεινών, ημιορεινών και νησιωτικών περιοχών α) την κατασκευήν πεζουλιών (βαθμήδων μετά τοίχων αντιστηρίξεως εκ ξηρολιθίας) και β) την κατασκευήν αναβαθμίδων δια μηχανών της Μηχανικής Καλλιεργείας εν συνδυασμώ με δενδροκαλλιέργειαν.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας υπό του Δημάρχου Ρόδου Δρ. Μ. Πετρίδη μελετάται η κατασκευή προτύπου Εργαστηρίου Χημείας εντός των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών ο «Νηρεύς». Τα εν λόγω σχέδια μελετώνται υπό των αρμοδίων λίαν δε συντόμως θα καταρτισθή η μελέτη. Εφ’ όσον περιληφθούν εις την εν λόγω μελέτη τα προβλεπόμενα, το εργαστήριον θα στοιχίση 500.000 δρχ.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΡ ΑΞΙΑΣ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας λίαν συντόμως θα αρχίσουν αι εργασίαι για την διαμόρφωσιν του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου συνολικής αξίας 2 περίπου εκατομμυρίων δρχ. Διά των εν λόγω εργασιών προβλέπεται εκτός της διαρρυθμίσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων η ανέγερσις εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π.

ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Υπεγράφη αγορανομική διάταξις (υπ’ αριθμόν 13 της οποίας καθορίζεται ότι η τιμή των κρεάτων αμνών και εριφίων γάλακτος και μη, μέχρι 10ης Ιανουαρίου θα διαμορφούται ελευθέρως, βάσει τιμολογίου.
Η διάταξις αυτή αποβλέπει εις τον πλουτισμόν της αγοράς, διά τας Εορτάς.

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΔΙ’ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
Εξόρμησις διά την ανάπτυξιν της Ανθοκομίας εις την πόλιν μας πρόκειται να πραγματοποιηθή συντόμως, με πρωτοβουλίαν της Τουριστικής Επιτροπής. Προς τούτο χθες την πρωίαν εγένετο σύσκεψις αρμοδίων, κατά την οποία εξητάσθη το θέμα και διεπιστώθη η ανάγκη εξαπλώσεως της ανθοκομίας εις την πόλιν.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας) Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη η διάθεσιν πιστώσεως 100.000 δραχμών, διά την συνέχισιν των εργασιών της οδού Σύμης προς Πανορμίτην, ήδη δε πολλοί εργάται αποσχολούνται εντατικώς. Εξ άλλου, συντόμως αρχίζει η εκτέλεσις του έργου διανοίξεως οδού από της Ιεράς Μονής του Πανορμίτου προς την θέσιν Μαραθούντα. 
Μ. Σκάρος

ΖΩΗΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
Ζωηρά προβλέπεται η τουριστική κίνησις εις Ρόδον κατά τας επικειμένας ημέρας των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Εις τα ξενοδοχεία της πόλεως έχουν ήδη κλεισθή πολλά δωμάτια. Επίσης προβλέπεται, βάσει ληφθεισών επιστολών ότι θα έλθουν και αρκετά ζεύγη  νεονύμφων κατά τας ημέρας μετά τα Χριστούγεννα.