ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2605

ΙΔΡΥΣΙΝ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τροποποίησις του Οργανισμού του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου απεφασίσθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού δια της τροποποιήσεως του οργανισμού επιδιώκεται η ίδρυσις εξωτερικών Ιατρείων οδοντιάτρου, δερματολόγου και νευρολόγου και η σύστασις Τραπέζης Αίματος και λοιμωδών νόσων.

ΒΑΙΝΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΔΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ “ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ”
Ως πληροφορούμεθα ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης ανέλαβε πρωτοβουλίαν προς συμβιβασμόν των απόψεών του. Πατρονικόλα μετά των ιδιοκτητών οικοπέδων πέριξ του τουριστικού χωρίου. Κατά τας αυτάς πληροφορίας αι προσπάθειαι του κ. Δημάρχου φαίνεται ότι βαίνουν ικανοποιητικώς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 20ης ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας Ρόδου από της προσεχούς Κυριακής 20ης τρέχοντος το άνοιγμα και το κλείσιμον απάντων των καταστημάτων θα είναι ελεύθερον λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Η προβολή του «Κρουαζιέρα στη Ρόδο» θα αρχίση από του προσεχούς Ιανουαρίου
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών από του προσεχούς Ιανουαρίου θα αρχίση να προβάλλεται η νέα ταινία της «Μέρφιλμ» «Κρουαζιέρα στη Ρόδο», η οποία εγυρίσθη ως γνωστόν εις Ρόδον. Ήδη ανετέθη εις το συνθέτην κ. Γιάννη Σακελλαρίδη να γράψη την μουσική της ταινίας.

4 ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΘΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης εντός του Ιανουαρίου πρόκειται να εκκινήσουν εκ της νήσου 4 σπογγαλιευτικά δια χειμερινήν σπογγαλιείαν. Ήδη ήρχισαν αι προετοιμασίαι και αι συνεννοήσεις, δια την πλαισίωσιν των 4 σκαφών.

ΟΙ ΧΑΛΚΗΤΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΝ
Ενηολογήθη εις Ρόδον το εξοπλισθέν κατ’ αυτάς σπογγαλιευτικόν του Δήμου Χάλκης, ονομασθέν «Αγ. Νικόλαος». Τούτο, ως εγνώσθη, θα εξέλθη εις σπογγαλιείαν κατά την χειμερινήν περίοδον.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΔΟΝ
Υπό της κοινότητος Λάρδου υπεβλήθησαν προς έγκρισιν αποφάσεως δια την κατασκευήν υδρομαστευτικής στοάς, δαπάνης 100.000 δρχ., αποχετευτικού αγωγού της πλατείας δαπάνης 50.000 και διανοίξεως αγροτικής οδού προς Καψακίνα δαπάνης 20.000. Εκ του τελευταίου ποσού τας 15.000 κατέβαλεν ο επιχειρηματίας λατομείων κ. Δημοσθ. Μουζάκης.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ
Την πρωΐαν χθες κατέπλευσεν έν αμερικανικόν ανεφοδιαστικόν σκάφος.
Τούτο απέπλευσεν αυθημερόν αφού ανεφοδίασε το «Κούριερ».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου κατά τον παρελθόντα μήνα απερροφήθησαν εις έργα εκτελεσθέντα εκ των Κυβερνητικών πιστώσεων 230 άνεργοι.
Κατά σχετικάς πληροφορίας κατά τον τρέχοντα μήνα απασχολούνται περισσότεροι.