ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Tριτη 15 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2606

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙ’ ΕΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΠΡΟΣΥΝΟΔΟΣ

ΒΗΡΥΤΤΟΣ 14
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθηναγόρας εις δηλώσεις του σήμερον την πρωίαν ανέφερεν ότι προ τού Σεπτεμβρίου 1960 θα συγκληθή εις Ρόδον Οικουμενική Σύνοδος κατά την οποίαν θα συζητηθούν διάφοραι θρησκευτικαί υποθέσεις μεταξύ των οποίων και η Ένωσις απασών των Χριστιανικών Εκκλησιών. Ο Πατριάρχης άφησε να εννοηθή ότι αι θρησκευτικαί υποθέσεις είναι αι δογματικαί διαφοραί των Εκκλησιών. Κατά τους παρατηρητάς η εν λόγω Σύνοδος θα συνέλθη μετά τον προσεχή Ιούλιον δεδομένου ότι τον μήνα αυτόν θα λάβη χώραν εις Αλεξάνδρειαν Προσύνοδος των Πανορθόδοξων. Εν τω μεταξύ χθες την εσπέραν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, παρέθεσε δείπνον εις το οποίον παρεκάθισαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παραμύθια της συλλογής του κ. Βρόντη εκδίδονται συντόμως εις την Γερμανικήν
Βιβλίον με 50 παραμύθια της Ρόδου θα κυκλοφορήση κατά τας ημέρας των Εορτών εις την Δυτικήν Γερμανίαν. Τα παραμύθια της συλλογής αυτής εδόθησαν υπό του λαογράφου της νήσου μας κ. Βρόντη προς την συγγραφέα Μαρία Κλάρ, η οποία τα μετέφρασε και τα εκδίδει εις την Γερμανικήν.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ ανταπ.) Υπό των κατοίκων Φοινικίου Καρπάθου απεστάλη προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν τον ακόλουθον τηλεγράφημα: «Ευγνωμονούμεν και ευχαριστούμεν Υμάς και την Κυβέρνησιν δια την εγκριθείσαν χρηματοδότησιν προς αποπεράτωσιν του λιμενοβαχίονος Φοινικίου, έργου ζωτικοτάτης σημασίας δια τους ναυτιλλομένους και αλιείς».

ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΝ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ
Τα Υποκαταστήματα της ΑΤΕ διετάχθησαν όπως ενισχύσουν δια δανείων τους παραγωγούς των περιφερειών των, τους επιθυμούντας να προμηθευθούν πατατόσπορον δια τας εαρινάς των καλλιεργείας, εκ του κομισθέντος υπό της ΚΥΔΕΠ εκ του εξωτερικού.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ:
(Ιδ. ανταπ.) Τα εξαρτήματα του ψυκτικού θαλάμου ο οποίος θα εγκατασταθή εις την νήσον μας αναμένονται εντός της εβδομάδος, δι’ εκτάκτου συγκοινωνιακού μέσου. Τον εν λόγω ψυκτικόν θάλαμον εγκαθιστά εις το Καστελλόριζον όπως και εις τας άλλας νήσους, ο Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, αι εργασίαι δε, θα αρχίσουν το ταχύτερον.

ΤΗΛΟΣ: Ήρχισαν από τινων ημερών και συνεχίζονται αι εργασίαι κατασκευής της αγροτικής οδού Καβαλλάρια - Ρίσπα, της περιφέρειας Μεγάλου Χωρίου. Δια το εν λόγω έργον διετέθησαν 120.000 δραχμαί εκ του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών έργων, απασχολούνται δε εις αυτό 50 και πλέον εργάται.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ: Κατηρτίσθη το Τεχνικόν Πρόγραμμα έργων του προσεχούς έτους, τα οποία θα εκτελεσθούν εις την νήσον μας, και υπεβλήθη προς την Νομαρχίαν προς έγκρισιν. Το κοινοτικόν συμβούλιον προέβλεψε την εκτέλεσιν πλήθουν έργων κοινής ωφελείας.
Εξ άλλου, ήρχισαν αι εργασίαι κατασκευής νέων υδατοδεξαμενών εις ωρισμένα σημεία του Αγαθονησίου, εις τας οποίας απασχολείται πλήθος εργατών.

ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔ. ΛΕΣΧΗΣ
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Τωμαδάκης ωμίλησε προχθές εις το δημοτικόν θέατρον, με θέμα «Οι κρητικοί αγώνες» εγκαινιάσας τας χειμερινάς πνευματικάς εκδηλώσεις της Ροδιακής Λέσχης. Τον κ. Τωμαδάκην παρουσίασεν ο Πρόεδρος της Λέσχης κ. Ψιμόριφος, παρηκολούθησας δε την διάλεξιν ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος Εφετών, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών και ο Υποδιοικητής της ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής