ΦΛΑΣ στο παρελθόν: Η απελευθέρωση οκτώ Καστελοριζιών εκ των τουρκικών φυλακών


Εν Ρόδω
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2608

 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (Ιδ. ανταπόκρισις) Οκτώ Καστελλορίζιοι κρατούνται συνολικώς εις τας Τουρκικάς φυλακάς από έτους οι 4 και από τριετίας οι υπόλοιποι. Ούτοι είναι οι Παντ. Μισομικές, Σαβ. Ραφτής, Ιωαν. Χριστοδούλου, Γεωργ. Μαυροθαλασσίτης, Χαράλαμπος Μαυροθαλασσίτης, Παράσχος Λαζαράκης, Ευάγγελος Καραβέλατζης και Εμμ. Μάτσος.
Ήδη η εφημερίς «Καστελλοριζιακά Νέα» απηχούσα τας σκέψεις ολοκλήρου του λαού μας, τονίζει ότι θα πρέπει να εκδηλωθή κάποιο ενδιαφέρον δια τους Καστελλοριζιούς αυτούς, οι οποίοι είναι οικογενειάρχαι και να ζητηθή από την Τουρκικήν Κυβέρνησιν η απόλυσις των.

1321 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1959 ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Υπό της Ληξιαρχικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, ανεκοινώθη ότι από του Ιανουαρίου λήγοντος έτους μέχρι της χθες εγένοντο εις την Ρόδον 226 γάμοι, Γεννήσεις 1321 και θάνατοι 222.

Η ΟΔΟΣ ΣΥΜΗΣ - ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας) Έληξαν αι εργασίαι κατασκευής της οδού Σύμης προς την Ιεράν Μονήν του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, λόγω της πλήρους απορροφήσεως της διατεθείσης Κυβερνητικής πιστώσεως. Αναμένεται ότι κατά τας αρχάς του προσεχούς έτους αι εργασίαι θα επαναληφθούν δια νέας πιστώσεως του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, η εκεί ευρισκομένη Επιτροπή της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, θα γίνη δεκτή υπό του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή εντός της εβδομάδος. Σκοπός της Επιτροπής είναι η ανάπτυξις του αιτήματος 3000 και πλέον σταφυλοπαραγωγών της Δωδεκανήσου περί συνεχίσεως του Προστατευτικού Συστήματος Σταφυλών.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ 18ΕΤΙΔΑ ΝΕΑΝΙΔΑ ΕΞ ΕΜΠΩΝΑΣ
Την παρελθούσαν Τρίτην και ώραν 16:15 ο Γυμούκης Ν. ετών 55 οδηγών το υπ’ αριθμόν 82683 λεωφορείον εις το 56ον χιλιόμετρον της οδού Έμπωνας - Αγίου Ισιδώρου παρέσυρε και ετραυμάτισε την Ζαμπελάκη Δέσποινα ετών 18. Αύτη υπέστη περιπεπλεγμένον κάταγμα εις την κνήμην του αριστερού ποδός. Αυτή μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον.

Η ΛΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΤΟΣ ΘΑ ΛΑΒΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΛΕΡΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις) Επανήλθεν εις την νήσον μας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητριάδης ο οποίος είχεν επισκεφθή την Ρόδον κατά τας αρχάς της εβδομάδος. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος εγένετο δεκτός υπό του κ. Νομάρχου εις συνεργασίας, ανεκοίνωσεν ότι η Λέρος και κατά το προσεχές έτος, θα ενισχυθή δια σημαντικών κυβερνητικών πιστώσεων προς εκτέλεσιν μεγάλου αριθμού έργων.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΑΠΟ
ΤΑ ΕΓΚΑΤΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (ιδ. ανταπ.) Υπό ολιγομελούς συνεργείου του Ελληνικού Στρατού, εγένετο εκκαθάρισις των ναρκών, όλμων και λοιπών εκρηκτικών υλών, που ήσαν εγκατεσπαρμένα εις διάφορα σημεία του Καστελλορίζου από της εποχής του Πολέμου. Το συνεργείον, το οποίον είχε κληθή υπό του Δήμου, ανεχώρησε προ ημερών.