ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2609

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ
Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης απέστειλεν προς τον Εθνάρχην Μακάριον, το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Δικαία και υπέρποτε επιβεβλημένη εκ περιστάσεων Εκλογής σας ως Πρώτου Προέδρου Ελευθέρας Κυπριακής Δημοκρατίας επανηγυρίσθη και εχαιρετίσθη υπό σύμπαντος του Ροδιακού και Δωδεκανησιακού λαού με αισθήματα υπερηφανείας και εθνικής ανατάσεως.

Η Ρόδος ιδιαιτέρως αποστέλλει θερμά ειλικρινή συγχαρητήρια καθ’ όσον, κατά τους μεσολαβήσαντας επικούς αγώνας δια το σημερινόν αποτέλεσμα συμμετέσχεν ουχί μόνον Νοερώς αλλά και εμπράκτως, γεγονός όπερ Υμείς μόνον είσθε εις θέσιν να γνωρίζετε.

Υπό την ιδιότητά μου ως Δημάρχου Ρόδου και Προέδρου της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου σφίγγω την χείρα ενός φίλου και μεγάλου Αγωνιστού, ο οποίος δια της σώφρονος πολιτικής του απεστόμωσε και εχρησίμευσεν ως κυματοθραύστης των ξενικών επιβουλών αι οποίαι απεσκόπουν την υπονόμευσιν όχι μόνον της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Μητρός Πατρίδος».

ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις) Γενική επιθυμία των εργαζομένων, επαγγελματιών και άλλων της Καρπάθου είναι να επεκταθή ο θεσμός του ΙΚΑ εν Καρπάθω. Έχομεν πληροφορίας ότι από διετίας περίπου έχει ιδρυθή εν Καρπάθω Σωματείον εργατών Καρπάθου υπό την επωνυμίαν «Ευαγγελισμός». Ευχής έργον θα είναι οι αρμόδιοι να κινηθούν δια να έχη και ο εργαζόμενος κόσμος του νησιού μας την ασφάλισιν.

ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΕΞ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις) Καθ’ ον χρόνον λεωφορείον πλήρες μαθητών κατηυθύνετο εκ Πηγαδίων εις Απέρι, εσημειώθη εις την μηχανήν αυτού έναρξις πυρκαϊάς. Ευθύς ως αντελήφθη τούτο ο οδηγός του αυτοκινήτου ειδοποίησε τους μαθητάς και εν συνεχεία εστάθμευσε το αυτοκίνητον εις επικίνδυνον σημείον της διαδρομής.
Ευτυχώς το πυρ κατεσβέσθη ταχύτατα υπό του προσωπικού του λεωφορείου και υπό των μαθητών, οι οποίοι εβοήθησαν, η μόνη συνέπεια ήτο η καθυστέρησις των εκ Πηγαδίων νεαρών εις την προσέλευσίν των εις το Γυμνάσιον.

ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΑ ΨΑΛΟΥΝ ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
Μεθαύριον την πρωΐαν εις όλους τους ιερούς ναούς της Δωδεκανήσου θα λάβη χώραν επιμνημόσυνος δέησις επί τη 15η επετείω από του κομμουνιστικού Δεκεμβριανού κινήματος και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των σφαγιασθέντων Ελλήνων.
Προς τούτο αι Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου ειδοποίησαν ήδη τους εφημερίους των περιφερειών των.

ΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Ως ανεκοινώθη από της προσεχούς Δευτέρας οι μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου θα περιέλθουν άπαντα τα Φιλανθρωπικά ιδρύματα της νήσου και θα διανείμουν εις τους τροφίμους αυτών διάφορα δώρα. Επίσης θα δοθούν εις άπαντα τα ιδρύματα και αμνοί.

Ο ΑΟΝ επεβλήθη του Φοίβου με 3-1
Χθες εις το Εθνικόν Στάδιον δια το κύπελλον Ελλάδος ζώνης Δωδεκανήσου ο ΑΟΝ επεβλήθη του Φοίβου με σκορ 3-1.

Η ΕΓΣΔ διέθεσε 12 τόννους πιτύρων
Η ΕΓΣΔ παρέλαβε χθες και διέθεσεν αμέσως εκ του Λιμένος 12 τόννους πιτύρων.
Τα εν λόγω πίτυρα διετέθησαν εις τους συνεταιρισμούς Ψίνθου, Κρεμαστής, Απολλώνων και Σαλάκου και εις μεμονωμένους παραγωγούς.