Εβδομήντα θέματα θα συζητηθούν στην οικονομική επιτροπή του δήμου

Με…εβδομήντα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στη 1:00 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.

Πρόκειται για μία από τις τελευταίες-αν δεν είναι η τελευταία-συνεδριάσεις του χρόνου, οπότε η ημερήσια διάταξη είναι αρκετά “φορτωμένη”. Ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι και τα παρακάτω:
-Έγκριση απόφασης του ΔΟΠ για τη «λήψη απόφασης για την ανάθεση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Δήμο Ρόδου για την προμήθεια υγειονομικού  και φαρμακευτικού υλικού στο Δήμο Ρόδου».

-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη έτους 2019».
-Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά-τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια κινητού ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών Δήμου Ρόδου η οποία συγχρηματοδoτείται, σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

-Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και έγκρισης αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ.
-Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου».

-Τροποποίηση συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου για την παραλαβή και παρακολούθηση της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού (LED).