ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Σάββατον 19 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2610

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αφάντου θεωρεί υποχρέωσιν όπως και δημοσίως εκφράση τας θερμάς της ευχαριστίας προς τον κ. Βασίλειον Α. Περίδην, την σύζυγον αυτού Δέσποινα και θυγατέρα αυτών Σταματίαν δια την Ευγενή και Θεάρεστον δωρεάν των εις τον ως άνω Ιερόν Ναόν της Κοινότητός μας δύο αγρών, μετά των εν αυτοίς υπαρχόντων ελαιοδένδρων κειμένω εις την τοποθεσίαν «ΦΑΚΛΙ» και «ΚΟΥΤΣΟΥΛΟΒΟΥΝΙ» ως και ετέρων δύο ελαιοδένδρων εις την τοποθεσίαν «ΚΡΙΘΑΡΙΕΣ» άπαντα εις την περιφέρειαν Αφάντου.

Ωσαύτως ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω δια την υπ’ αυτών ανέγερσιν οικοδομής εκ δύο δωματίων εις το εξωκκλήσιον «ΚΑΘΟΛΙΚΗ» δια την εξυπηρέτησιν των πανηγυριστών.
Η ευγενής και γενναιόδωρος αύτη χειρονομία τιμά τους δωρητάς, οίτινες αν και έζησαν επί μακρόν εις την ξένην, εν τούτοις ετήρησαν άσβεστον την Ελληνοχριστιανικήν ευσέβειαν και παράδοσιν, η δε πράξις των αύτη αποτελεί άριστον παράδειγμα προς μίμησιν.
Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αφάντου

Η Α.Μ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΔΙ’ ΥΦΑΝΤΟΝ ΔΩΡΗΘΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΥΠΟ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις). Κατ’ επιταγήν της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασιλίσσης ο Αυλάρχης κ. Λελούδας δι’ εγγράφου ηυχαρίστησε τον Μητροπολίτην κ. Απόστολον και τας κυρίας του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου, δια το ωραιότατον υφαντόν που απέστειλαν εις τα Ανάκτορα. Το εν λόγω δώρον προσεφέρθη εις την Αυτής Μεγαλειότητα ως ένδειξις ευγνωμοσύνης δια την εξ 100.000 δραχμών δωρεάν της υπέρ του Καθεδρικού ναού Καρπάθου.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΛΕΡΟΝ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΛΕΡΟΣ. Ήρχισεν η δενδροφύτευσις της περιοχής Κάστρου, δια προσωπικής εργασίας των δημοτών. Τα φυτευόμενα δέντρα είναι πεύκα, προσφορά από το δημοτικό φυτώριο της νήσου μας. Την πρωτοβουλία δια τας δεντροφυτεύσεις έχει ο Δήμος, η όλη δε προσπάθεια ανελήφθη ευθύς ως εγνώσθη ότι ο Οργανισμός Τουρισμού συνεφώνησε δια την ανακήρυξιν της Λέρου ως Τουριστικού Τόπου.

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΝΕΙΜΕΝ Ο Ε.Ε.Σ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Εξακόσια δέματα ιματισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διενεμήθησαν εις απόρους της πόλεως κατά την λήγουσαν εβδομάδα. Η διανομή εγένετο από μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος Ρόδου του Ερυθρού Σταυρού, συνοδευόμενα από Αδελφάς Νοσοκόμους και από εκπροσώπους των ενοριακών επιτροπών Διανομών.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΗΣ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Ήρχισαν κατ’ αυτάς αι εργασίαι δια την στέγασιν της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς της Πόλεώς μας, ως και δια την κατασκευήν των πέριξ αυτής θυρών. Η στέγασις θα γίνη δια κρυσταλλοπινάκων. Το έργον εκτελείται δαπάναις του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, επιδιώκεται δε η προφύλαξις των πωλητών και του αγοραστικού κοινού, τόσον από τας βροχάς όσον και από το ψύχος του χειμώνος.


ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (του ανταποκριτού μας). Ήρχισαν ενταύθα αι εργασίαι κατασκευής προβλήτας εις τον λιμένα, δια το ανεύρισμα των μικρών ακτοπλοϊκών σκαφών και πετρελαιοκινήτων. Εις το έργον αυτό, το οποίον εκτελείται εκ του Προγράμματος Παραμεθορίων Περιοχών, απασχολούνται δεκάδες εργατών της νήσου μας.