Φλας στο παρελθόν: Οι κάτοικοι της Λέρου ανησυχούν για τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις

Εν Ρόδω
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2611

 

ΦΥΣΙΚΟΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΦΙΛΜΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Ν. ΥΟΡΚΗ, Δεκέμβριος. Η εφημερίς “ΚΡΙΣΤΙΣΑΪΕΝΣΜΟΝΙΤΟΡ” εις ειδικήν ανταπόκρισίν της εξ Αθηνών τονίζει το γεγονός ότι η Ελλάς, απεφάσισε να διευκολύνη τους ξένους παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών.
Εις την αντολικήν Μεσόγειον -γράφει- αι νήσοι Ρόδος, Κρήτη και Μύκονος κατέστησαν ότι είπεν ένας παραγωγός “φυσικά στούντιο φιλμς”. Μερικαί εκ των καλυτέρων ταινιών, τας οποίας θα ίδωμεν το 1960 εγυρίσθησαν εκεί.
Η Ελληνική Κυβέρνησις -λέγει περαιτέρω- απεφάσισε να ενθαρρύνη τους ξένους εις τον τομέα αυτόν. Παρέχει εις αυτούς μεγάλας ευκολίας ως προς την παραγωγήν ταινιών. Η Ελληνική Κυβέρνησις ελπίζει ότι ούτω θα αναπτύξη εις την χώραν τας τουριστικάς επιχειρήσεις. Εξ άλλου έχει την γνώμην ότι “διά του τρόπου αυτού δημιουργεί μιαν νέαν πηγήν εισροής ξένου συναλλάγματος”.


ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΛΕΡΟΥ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ
ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΙ ΠΡΟΧΘΕΣ

Κατά τηλεγράφημα εκ Λέρου την 18ην τρέχοντος εσημειώθησαν εκεί μεταξύ της 8ης και της 9ης εσπερινής τρεις σεισμικαί δονήσεις μετρίας εντάσεως και διαρκείας δύο δευτερολέπτων η πρώτη και η τρίτη και ενός η δευτέρα.
Οι κάτοικοι Λέρου ήρχισαν να ανησυχούν εκ των συνεχών σχεδόν σεισμικών δονήσεων, αι οποίαι κατά τινάς δεν συμβαίνουν αλλ’ αποτελούν παραισθήσεις.
Εν πάση περιπτώσει αι εν λόγω δονήσεις θα αποτελέσουν ενδεχομένως το θέμα μελέτης υπό ειδικών γεωλόγων.

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ 400.000 ΠΑΡΑ ΤΟΥ Ο.Α.Α.Α.
ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ως ανεκοινώθη χθες τηλεφωνικώς προς τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας συντόμως αποστέλλονται παρά του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας τα έντυπα της συμβάσεως προς υπογραφήν, διά την εν συνεχεία διάθεσιν 400.000 δραχμών δι’ έργα προς απασχόλησιν των ανέργων εις Δωδεκάνησον.
Εκ του ποσού αυτού, ως γνωστόν, 250.000 δρχ διατίθενται εις Ρόδον και 150.000 δρχ. εις Κω.


ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η πληρωμή του εκτάκτου δώρου εις τους μη επιδοτουμένους ανέργους της Ρόδου, συμφώνως προς ανακοίνωσιν του ΙΚΑ, αρχίζει αύριον.
Η καταβολή του δώρου κατά την Δευτέραν Τρίτην και Τετάρτην θα γίνεται από της 5ης μέχρι της 8ης εσπερινής, την Πέμπτην δε παραμονήν των Χριστουγέννων θα γίνη από της 11ης π.μ. μέχρι της 3ης μ.μ.


ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ

Χθες υπεγράφη μεταξύ εκπροσώπων της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου και του Εργολάβου κ. Κωνοφάγου η σύμβασις, διά την κατασκευήν της νέας προκυμαίας Μανδρακίου παρά τον φάρον Αγ. Νικολάου.
Μετά την υπογραφήν της συμβάσεως εγένετο η εγκατάστασις του εργολάβου και ανεμένεται ότι τα έργα θα αρχίσουν κατά το 2ον δεκαήμερον του Ιανουαρίου.


ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη την 30ήν τρέχοντος θα καταπλεύση εις τον λιμένα μας το Ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Φεντερικό” με 500 Ιταλούς περιηγητάς προερχόμενον εκ Βενετίας. Τούτο θα καταπλεύση την 8ην πρωινήν και θα αποπλεύση δι’ Αλεξάνδρειαν την 1ην μεταμεσημβρινήν.