Αφίχθησαν 86.359 άτομα στο λιμάνι της Ρόδου το 1959

ΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΤΑΙ ΕΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Αφίχθησαν 86.359 - Ανεχώρησαν 79.229

Ζωηροτάτη υπήρξεν η κίνησις του Λιμένος Ρόδου κατά το λήγον έτος και, συγκριτικώς ανωτέρα κατά πολύ της περυσινής.

Η στατιστική του Κεντρικού Λιμεναρχείου, ενημερωμένη μέχρι και της 15ης τρέχοντος αναβιβάζει τους αποβιβασθέντας εις τον λιμένα εκ διαφόρων πλοίων, πετρελαιοκινήτων και θαλαμηγών, προελεύσεως εξωτερικού και εσωτερικού εις 86.359, έναντι 70.659 του 1958. Οι επιβιβασθέντες εξ άλλου, εις διάφορα σκάφη με προορισμόν λιμένας του εσωτερικού και του εξωτερικού, ήσαν 79.229 έναντι 54.588 του 1958.

Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται ότι οι αφιχθέντες εκ του εξωτερικού ανήλθαν εφέτος εις 35.102 έναντι 21.810 του 1958 και οι αναχωρήσαντες διά ξένους λιμένας ήσαν 30.990 έναντι 16.167 του παρελθόντος έτους.

Αναλυτικώς η κίνησις είχεν ως εξής:
Αποβιβασθέντες εκ πλοίων: εσωτερικού 46.798 και εξωτερικού 33.740. Εκ πετρελαιοκινήτων κ.λπ. εσωτερικού 4.549 και εξωτερικού 1.272.

Επιβιβασθέντες εις πλοία: εσωτερικού 44.480 και εξωτερικού 29.850. Εις πετρελαιοκίνητα κ.λ.π. εσωτερικού 3.759 και εξωτερικού 1.140.

Αφικνείται το Σάββατον εις Ρόδον ο Δ/ντής Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών
ΘΑ ΑΚΟΥΣΗ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Το προσεχές Σάββατον 26ην τρέχοντος αφικνείται εις Ρόδον ο Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Σεμιδαλάς προκειμένου να ενημερωθή επί των απόψεων των παραγωγικών τάξεων της Ρόδου επί του θέματος της επεκτάσεως του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων. Ο Διευθυντής Φορολογίας θα παραμείνη εις Ρόδον επί τριήμερον και θα έχη συνεργασίαν μεθ’ όλων των ενδιαφερομένων, από τους οποίους θα ακούση τας επί μέρους απόψεις.
Εν συνεχεία ο κ. Σεμιδαλάς θα αναχωρήση εις Αθήνας όπου θα υποβάλη έκθεσιν προς τον κ. Υπουργόν των Οικονομικών διά τα περαιτέρω.

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ Ο ΕΚΕΙ ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
ΛΕΡΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου εξεδήλωσεν ενδιαφέρον διά την ίδρυσιν Μουσείου εις την νήσον μας, προκειμένου να συγκεντρωθούν εις αυτό αξιόλογα ευρήματα χαρακτηριστικά της τοπικής ιστορίας. Η προδιάθεσις όσον αφορά την ίδρυση του Μουσείου, φαίνεται ότι ευνοεί την περιοχήν Αγίας Μαρίνης προβάλλεται δε το επιχείρημα ότι πλησίον ευρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Λέρου. Ήδη ελπίζεται ότι ο Δήμος θα διαθέση οικόπεδον ιδιοκτησίας του, διότι η ίδρυσις Αρχαιολογικού Μουσείου τοποθετείται εντός των πλαισίων της τουριστικής προσπαθείας της Λέρου.

ΜΕ 12 ΨΗΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 1960 ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 21 (Του ανταποκριτού μας). Την 8ην μ.μ. της παρελθούσης Παρασκευής συνήλθε το δημοτικόν συμβούλιον εις έκτακτον συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του κ. Γ. Χατζησταυρή με θέμα ημερησίας διατάξεως την έγκρισιν του προγράμματος του 1960, Κατόπιν διώρου συζητήσεως και μερικών διαξιφισμών μεταξύ της συμπολιτεύσεως και συμβούλου της αντιπολιτεύσεως τελικώς το πρόγραμμα ενεκρίθη διά ψήφων 12 έναντι ενός ήτοι του τέως προέδρου του Δ.Σ. κ. Θ. Παπαμιχαήλ.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ